สุพรรณบุรี-สหกรณ์ฯจัดอบรมสอนทำหน้ากากอนามัย

สุพรรณบุรี-สหกรณ์ฯจัดอบรมสอนทำหน้ากากอนามัย

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดสุพรรณบุรี

สหกรณ์จัดอบรมให้ความรู้ป้องกันไวรัสโควิด19สอนทำหน้ากากอนามัย

นายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์ จำกัด อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีสมาชิกสหกรณ์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี บุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี และบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 150 คน
       โดยมีนายมะยม สุพรรณ สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ นายสิริวัฒน์ เครือทรง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองลิง สังกัด สหกรณ์การเกษตรสองพี่น้อง จำกัด ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี มาบรรยายให้ความรู้และสาธิต สอนขั้นตอนและวิธีการจัดทำหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าห้องอบรม รับแจกหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลทุกคน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอศรีประจันต์ มาตรวจวัดไข้ให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนด้วย
        วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD – 19) การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรค โดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่ทุกคน สามารถเข้าถึงน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เท่านั้น
        รวมถึงโรคระบาด หรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสโควิด 19 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน โดยมุ่งหวังว่าผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้สามารถจัดทำหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนได้มีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!