ร้อยเอ็ด-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา จัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562

ร้อยเอ็ด-มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยา จัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดงานประเพณีบุญผะเหวด ประจำปี 2562 สืบสานฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ประเพณีอีสาน

         เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด พระครูกิตติวราทร ผศ,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 โดยร่วมกับพุทธศาสนิกชน ชาวอำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
           พระศิลาศักดิ์ สุเมโธ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการประเพณีงานบุญผะเหวดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ประจำปี 2562 จัดขึ้นจำนวน 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด และกิจกรรมที่ 2 ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ในการจัดงานมหาทานบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัย โดยมีศูนย์บริการวิชาการร้อยเอ็ด เป็นผู้รับผิดชอบ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ คณาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ให้กับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด ให้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย


            การจัดงานประเพณีบุญผะเหวด มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ครั้งนี้มีการ จัดกิจกรรมแสดงสื่อความหมายของตำนานมหาเวสสันดรชาดก ทั้ง 13 กัณฑ์ โดยนักศึกษา และคณาจารย์ เพื่อแสดงถึงความเป็นมหาทานบารมีของพระเวสสันดร เป็นการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ ที่พอจะอนุมานได้ถึงสภาพทั่วไปของชาวอีสานว่า ดอกจิก ดอกจาน บานราวต้นเดือน 3 พุทธศาสนิกชนจะเก็บดอกไม้เหล่านี้ มาร้อยเป็นมาลัยเพื่อตกแต่งศาลาการเปรียญสำหรับบุญมหาชาติ และในงานนี้ก็มีการเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าเป็นงานอันศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดฟังเทศน์มหาชาติจบภายในวันเดียว และบำเพ็ญคุณงามความดี จะได้อานิสงส์ไปเกิดในภพหน้า ยุคพระศรีอริยเมตไตรย ดังนั้นบรรพชนชาวไทยอีสานแต่โบราณ จึงได้อนุรักษ์สืบทอดเป็นวัฒนธรรมสืบมา จนถึงอนุชนรุ่นหลังที่ควรเห็นคุณค่า และอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรม สืบต่อไป มี คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 รูป/คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!