ประจวบคีรีขันธ์ – ทม.หัวหิน อบรมการป้องกันโรคให้กับชุมชนในเขตเทศบาล

ประจวบคีรีขันธ์ – ทม.หัวหิน อบรมการป้องกันโรคให้กับชุมชนในเขตเทศบาล

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

 ทม.หัวหิน อบรมการป้องกันโรคให้กับชุมชนในเขตเทศบาล

            เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายอติชาติ ชัยศรี รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนชุมชน แก้ไขปัญหาสาธารณสุข โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โครงการบริหารและพัฒนากองทุน หลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เทศบาลเมืองหัวหิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ ที่โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมี นายอุดม ดวงแข ประธานสภาเทศบาลเมืองหัวหิน รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ พร้อมด้วยผู้นำ ตัวแทนแต่ละชุมชนจำนวน 40 ชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ ชมรมจำนวน 10 แห่ง รวม 130 คน เข้ารับการอบรม ได้รับเกียรติจากนายสมหวัง ทรัพย์อนันต์ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จากสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 5 ราชบุรี และวิทยากรจากงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมบรรยายให้ความรู้

             สำหรับการการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว เทศบาลเมืองหัวหินจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข ของหน่วยบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกระบวนการสร้างเสริม สุขภาพและการป้องกันโรคขององค์กร กลุ่มประชาชน ศูนย์พัฒนาแล ดูแลเด็กเล็กในชุมชนหรือพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขได้ตาม ความจำเป็นเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้นรวม 3 วัน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!