ราชบุรี-โครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต

ราชบุรี-โครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

 โครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต

             เทศบาลเมืองราชบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดโครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชน ที่โรงเรียนเทศบาล1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี นายศักดิ์ชัย พิศาลผล นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครง 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน ตำบลหน้าเมือง โดยมี นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการฯ นางเพ็ญจมาศ คำธนะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี อาจารย์พนิชา จงสุภางค์กุล รองคณะบดี วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและแพทย์แผนไทย ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ นางสาวรัตนา ช้างพลายงาม สมาชิกสภาเทศบาลเมืองร่วมประกาศเจตนารมณ์ เพื่อการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหน้าเมือง โดยมีนางสาว มาณวิกา ทองเปลว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร)ให้การต้อนรับ มีคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองราชบุรี หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดราชบุรีและในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองราชบุรี เจ้าหน้าที่ิทั้ง 4 หน่วยงาน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาะพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลหน้าเมือง โดยเลือกชุมสายฝนร่วมใจเป็นชุมชนนำร่อง
โครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลหน้าเมือง เป็นโครงการซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ 4 หน่วยงานหลัก ประกอบด้วย เทศบาลเมืองราชบุรี โรงพยาบาลราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ซึ่งโครงการ 3 หมอพลัส ดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนตำบลหน้าเมือง ได้เลือกชุมชนสายฝนร่วมใจเป็นชุมชนนำร่อง ซึ่งจะทำให้ทุกครัวเรือนได้รับการเยี่ยมบ้าน และสำรวจข้อมูลค้นหาปัญหาสุขภาพในชุมชน สร้างระบบฐานข้อมูลรายครอบครัวเป็นแฟ้มข้อมูลรายชุมชน ทำให้ประชาชนในเขตคพื้นที่สายฝนร่วมใจ ตำบลหน้าเมือง มีหมอประจำครอบครัวครอบคลุมทุกหลังคาเรือน และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นำฐานข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนไปสู่การดำเนินการในชุมชนอื่นๆ ทั้งยังเป็นการดึงศักยภาพ เหล่า อสม. และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ตำบลหน้าเมือง โดยมีนักศึกษาแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ จะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลหน้าเมืองต่อไป

            การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการเปิดตัวคณะทำงาน สื่อสาร และประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชน ในพื้นที่ได้รับทราบ ผ่านบูทกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ มีการจัดนิทรรศการทุกภาคส่วน อาทิ เช่น การสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนใช้แนวคิด สบช. โมเดล โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการวิถีไทย โดยคณะวิทยาลัยมวยไทย ศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ รับเรื่องราวร้องทุกษ์ การให้คำปรึกษาเรื่องทะเบียนราษฎร โดย เทศบาลเมืองราชบุรี ให้คำปรึกษาภาวะ Long Covid โดยกลุ่มภารกิจด้านการแพทย์แผนไทยสมัยใหม่ โรงพยาบาลราชบุรี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นก้าวแรกของการดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตำบลหน้าเมือง และเป็นการวางรากฐานระบบสุขภาพในลำดับต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!