อยุธยา-แม่ทัพน้อยที่ 1 ตรวจเยี่ยมการฝึก CPX การฝึกเพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด

อยุธยา-แม่ทัพน้อยที่ 1 ตรวจเยี่ยมการฝึก CPX การฝึกเพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของ กอ.รมน.จังหวัด

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพน้อยที่ 1 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 คณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก CPX การฝึกเพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของกอ.รมน.จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายความมั่นคง ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายพลเรือน พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
               นายนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ่ายความมั่นคง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ฝ่ายพลเรือน กล่าวว่า การฝึก CPX การฝึกเพื่อทดสอบการปฏิบัติงานของกอ.รมน.จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ในครั้งนี้เป็นการฝึกร่วมกัน ระหว่างทหาร ตำรวจ และพลเรือน ในการแก้ปัญหาที่มีผลกระทบต่อภัยคุกคาม ด้านความมั่นคงด้วยการบูรณาการ ร่วมกันในการแก้ปัญหา ทั้งหน่วยในระดับหน่วยปฏิบัติ และหน่วยในระดับนโยบาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามกลยุทธ และมาตรการสนับสนุน ในการดำเนินการทั้งปวงตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ทั้งในภาวะปกติ และไม่ปกติ
               จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เตรียมการฝึกโดยมีขอบเขตการฝึกภัยคุกคาม อาทิเช่น ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความมั่นคงของมนุษย์การแก้ปัญหาหนี้ นอกระบบ สำหรับการฝึกในการแก้ปัญหาของ กอ.รมน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบบบูรณาการหน่วยงานราชการ และภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดได้ดำเนินการอยู่แล้วทุกภารกิจ
                  ทางด้านพลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพน้อยที่ 1 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 กล่าวว่า คณะของ กอ.รมน.ภาค 1ได้เดินทางมาตรวจติดตาม การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปี 2567 มีวัตถุประสงค์ เพื่อทดสอบการปฏิบัติงาน ของ นขต.กอ.รมน.ในเรื่องการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ การมีส่วนร่วมของภาค กอ.รมน.จังหวัด ระดับท้องถิ่พรวมถึงหมู่บ้าน ประชาชนในการป้องกันแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แผนรักษาความมั่นคงภายในกาค และแผนรักษาความมั่นคงของจังหวัดให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเป็นการทดสอบและสร้างเครือข่าย รวมทั้งการสถาปนาเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร กับหน่วยเหนือ และหน่วยรอง ในระบบการรายงาน การติดตามสถานการณ์ได้รวดเร็ว และทันเวลา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!