สุโขทัย-เกษตรจังหวัดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 3

สุโขทัย-เกษตรจังหวัดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 3

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อรกัญญา หลิมสัมพันธ์

            วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น.นายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งการจัดงานได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการในจังหวัดสุโขทัย
            โดยมี นายวีระ บัวจันทร์ เกษตรจังหวัดสุโขทัย นางจันทิรา โยธิการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดคลองพระรอด หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
           ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริ และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมฯ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับเกษตรกร
           โดยในงานมีการให้บริการคลินิกเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย คลินิกดิน โดยกรมพัฒนาที่ดิน คลินิกพืช โดยกรมวิชาการเกษตร คลินิกข้าว โดยกรมการข้าว คลินิกปศุสัตว์ โดยกรมปศุสัตว์ คลินิกประมง โดยกรมประมง คลินิกชลประทาน โดยกรมชลประทาน คลินิกสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ คลินิกบัญชี โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม คลินิกส่งเสริมการเกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
            รวมไปถึงการจัดนิทรรศการให้ความรู้โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงนักวิชาการ ข้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี องค์ความรู้ทางการเกษตรได้อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาต่อ ยอดองค์ความรู้ของตนเองในการจัดระบบการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!