อำนาจเจริญ-สหกรณ์ฯพร้อมเครือข่ายร่วมจัดงาน”วันสหกรณ์นักเรียน”

อำนาจเจริญ-สหกรณ์ฯพร้อมเครือข่ายร่วมจัดงาน”วันสหกรณ์นักเรียน”

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

             วันนี้ (7 มิถุนายน 2567) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนเพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567 ” จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่นักเรียน โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น และเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดยมี พันจ่าเอก สุวิน ห้องแซง นายอำเภอชานุมาน นายสุริยัน ทองธรรมชาติ สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายสหกรณ์ ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมโครงการในวันนี้
             ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาการสหกรณ์ในสถานศึกษา ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยเน้นให้เยาวชนได้ปฏิบัติจริง ลงมือทำงานร่วมกันในรูปแบบ “สหกรณ์นักเรียน” พัฒนาให้เด็กสามารถนำหลักคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการปูพื้นฐานไปสู่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่ดีในอนาคต และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
            สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ร่วมกับโรงเรียนเพียงหลวง 9 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดอำนาจเจริญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน ” 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2567″ จังหวัดอำนาจเจริญ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง 9 ฯ จำนวน 164 คน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ รวมจำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก 2 ด้าน คือ ด้านความรู้
            ได้แก่ การจัดนิทรรศการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน การแสดงผลิตภัณฑ์/ผลผลิตของนักเรียน กิจกรรมการตอบปัญหาสหกรณ์ของนักเรียน การจัดฐานการเรียนรู้ และด้านการประกวดผลงาน ได้แก่ การประกวดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน การประกวดเรียงความ ซึ่งมีการมอบเกียรติบัตรและรางวัลแก่โรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น กิจกรรมทั้งหมดที่จัดขึ้นเพื่อทำให้ผู้ร่วมงานมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์นักเรียนเพิ่มขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน ครู ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสหกรณ์และเกิดการเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อยกระดับการพัฒนาการเรียนการสอนเรื่องการสหกรณ์ในโรงเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!