อุตรดิตถ์-การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 

อุตรดิตถ์-การประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) 

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราชประสิทธิ์ 

           เมื่อเวลา 09.00 นของวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 2 เทศบาลตำบลน้ำริด หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการนำของนายบรรจบ ใจจันทร์ นายกเทศมนตรีตำน้ำริด
นางสาวเยารัตน์​ สายศรีธิ​ คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ ​คณะทำงานตรวจสอบ​ข้อมูล​โครงการ​(CoST)​จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​และกรมบัญชีกลาง​ คณะทำงานจากสำนักงานคลัง เขต 6 (พิษณุโลก) และคณะทำงานจากสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคยให้การต้อนรับนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผวจ.อุตรดิตถ์ ประธานในการเปิดประชุมเพื่อติดตามความคีบหน้าโครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (COST) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567สืบ
           คณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 เห็นชอบรายชื่อโครงการก่อสร้างที่จะสุ่มตรวจของคณะทำงานตรวจสอบข้อมูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตลาดผลไม้) หมู่ที่ 9 มีขนาดกว้าง 50.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร มี่กำลังดำเนินการก่อสร้างบริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

          โดยคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งกรมบัญชีกลางได้จ้างเป็นที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบข้อมูลโครงการ COST กำหนดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวันนี้ โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตลาดผลไม้) บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำริด วงเงินงบประมาณ 14,000,000 บาท มูลค่าของสัญญา 13,380,000 บาท คู่สัญญาคือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยโชติก่อสร้าง จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 150 วัน เริ่มสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 67 สิ้นสุดสัญญา 4 กรกฎาคม 67 สัญญาแบ่งเป็น 5 งวดงาน เบิกจ่ายไปแล้ว 1 งวด จำนวนเงิน 1,563,594 บาท                      จากการเปิดเผยของนายบรรจบนายกเทศบาลตำบลน้ำริดกล่าวว่าในส่วนของปัญหาและอุปสรรคก็คือเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทำให้มีฝนตกเป็นระยะทำให้งานเชื่อมโครงเหล็กหลังคาไม่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและพื้นที่มีจำกัดแต่งานโครงหลังคามีขนาดใหญ่ต้องใช้พื้นที่มากจึงทำให้เกิดความล่าช้าการจัดคนเข้าทำงานของผู้สัญญาขาดความต่อเนื่องและระยะเวลาในการบ่มคอนกรีตของงานต่างๆมีผลทำให้งานเกิดความราชาการจัดคนเข้าทำงานยังไม่มีความหลากหลายเช่นงานสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องแต่คนงานมีจำกัดทำให้มีความคืบหน้าของงานก่อสร้างเกิดความล่าช้า

            จากความล่าช้าเนื่องจากตามแผนงานก่อสร้างของทางผู้รับจ้างซึ่งได้มีการขอปรับแผน ทำให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแบบงานก่อสร้างไม่ได้เกิดความล่าช้าแต่เนื่องจากงวดงานที่ทางเทศบาลตำบลน้ำริดได้กำหนดเป็นจำนวน 5 งวดงานนั้นผู้รับจ้างอาจจะไม่ได้ดำเนินการได้ตามงวดงานของสัญญาแต่ผลการดำเนินการปัจจุบันถือว่าเป็นไปตามแผนงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและตามสัญญาจ้างซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 4 กรกฎาคม 2567 นี้ ทางผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานรวมถึงคณะกรรมกาตรวจรับพัสดุคาดว่าโครงการก่อสร้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทันตามสัญญาจ้างต่อไป
           ผลที่คาดว่าจะได้รับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ตลาดผลไม้เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะใช้เป็นตลาดกลางของตำบลน้ำริดผู้ที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงก็คือเกษตรกรตำบลดำริดซึ่งเป็นช่อง ทางการเกษตรจุดเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกรในการนำผลผลิตทางการเกษตรไปวางจำหน่ายในแก่ผู้บริโภคซึ่งช่วยให้เกษตรกรมีตลาดจำหน่ายผลผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นและเกิดความยั่งยืนในอาชีพตลอดจนประชาชนทั่วไปมีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นได้รับสินค้าที่มีความสดใหม่และมีคุณภาพโครงการก่อสร้างอาคารตลาดผลไม้ถือเป็นสินทรัพย์ของเทศบาลโดยเทศบาลตำบลน้ำริดจะต้องดำเนินการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินโดยมีแนวทางการดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีพ.ศ 2543 ซึ่งจะดำเนินการต่อไปเพื่อเป็นการหารายได้ของเทศบาลตำบลน้ำริด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!