ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคีทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 
ทีมข่าว สวท.ร้อยเอ็ด

             เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ พื้นที่แปลงว่าที่ร้อยตรี สุชาติ ทิพนัด บ้านเลขที่ 109 หม่ที่ 8 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหารจิตอาสา มลฑลทหารบกที่ 27 ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
            นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดระทรวงมหาดไทยจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และกรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการขยายผลการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุต์สู่ “โคก หนอง นา” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
             กระทรวงมหาดไทย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมแบ่งปันกล้าไม้และพันธุ์ผัก จากแปลง โคก หนอง นา สู่ประชาชนโดยรอบ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 20 อำเภอ ในห้วงเดือนธันวาคม 2566 โดยมีจุดตัวอย่างที่อำเภอศรีสมเด็จ และกิจกรรม”เอามื้อสามัคคี ทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล” เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคลวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 และโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยให้ดำเนินการใน เดือนพฤษภาคม 2567 และเดือนมิถุนายน 2567
             นางราณี วงศ์ลุน พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับอำเภอศรีสมเด็จ กำหนดจัดกิจกรรม”เอามื้อสามัคคีทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล”เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนม พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ พื้นที่แปลงว่าที่ร้อยตรี สุชาติ ทิพนัด บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา 28 กรกฎาคม 2567
             เป็นการขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการบูรณาการขับเคลื่อนการน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และภูมิสังคม กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแบ่งปันกล้าไม้และพันธุ์ผัก จากแปลง โคก หนอง นา สู่ประชาชนโดยรอบ การปลูกต้นไม้ ปลูกผัก การห่มดิน การผลิตปุ้ยอินทรีย์แห้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!