ปราจีนบุรี-“วันอยู่บำรุง”เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน

ปราจีนบุรี-“วันอยู่บำรุง”เปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ/ณัฐนันท์(ดาว)

             วันนี้ (2 มิถุนายน 2567) ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่าได้รับแจ้งจาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
            ในการจัดกิจกรรมโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวัน อยู่บำรุง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวต้อนรับโดย นางจารุณี กาวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงานโดย นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 6 พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ได้แก่ ท่านบูรพาคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 6 ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 6 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปราจีนบุรี นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี แพทย์หญิงชนิดา สยุมภูรุจินันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร แพทย์หญิงวลีรัตน์ ไกรโกศล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกบินทร์บุรี บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้สนับสนุนโครงการจากภาครัฐและภาคเอกชน
            กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการคัดกรองโรค ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น จึงจัดให้มีโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ โดยจัดให้มีบริการคลินิกตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา อย่างน้อย 7 คลินิก และคลินิกเพิ่มเติมตามบริบทปัญหาของพื้นที่ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม สะดวก และได้รับการค้นหาและรักษาโรคในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งช่วยลดอัตราป่วยและเสียชีวิต ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล สำหรับโครงการพาหมอไปหาประชาชนฯ ที่จัดขึ้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในครั้งนี้ มีบริการคลินิกตรวจรักษา รวมทั้งสิ้น 22 คลินิก
           อาทิ คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม, คลินิกหลอดเลือด ,คลินิกมอบฟันปลอมพระราชทาน, คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้/ตับ, คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, คลินิกตาเด็กและผู้สูงอายุ ,มอบแว่นตาโครงการเด็กไทยสายตาดี,คลินิกสุขภาพจิตคลินิกกระดูกและข้อ,คลินิกเวชกรรมฟื้นฟู,คลินิกแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือกจุดมอบขาเตรียมพระราชทาน มีประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษา จำนวน 2,538 คน การดำเนินงานในวันนี้ เป็นการรวมพลังขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัดปราจีนบุรี และเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 6 ประกอบด้วยกิจกรรมการคัดกรองภาวะสุขภาพ การให้ความรู้ การบำบัดรักษา การเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ การส่งต่อสำหรับผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!