ร้อยเอ็ด-เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม”เดิน วิ่ง ปั่น”ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.นี้

ร้อยเอ็ด-เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม”เดิน วิ่ง ปั่น”ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ระหว่างวันที่ 8-10 มิ.ย.นี้

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2567 โดยมี นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วมประชุม
             นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ได้จัด “โครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมในห้วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2567
             โดยมีการจัดพิธีรับธงตราสัญลักษณ์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจ และกระทรวงมหาดไทยจัดทำธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 720 คัน แบ่งออกเป็น 10 สาย ๆ ละ 72คัน โดยกำหนดให้จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่สายที่ 4 ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดกาพสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม จำนวนธงฯ 72 คัน โดยจังหวัด
นครพนมเป็นจังหวัดต้นทางของสายที่ 4
              นายชูศักดิ์ ฯ กล่าวอีกว่า จังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำ ร่าง กำหนดการ พิธีเปิดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด กำหนดจุดรับธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดกาฬสินธ์ ณ โรงเรียนแซงแหลมดินแดนโนนสวรรค์ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ จัดขบวน เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ มา ณ จุดเก็บรักษา บริเวณลานหอโหวดชมเมือง 101 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
            วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ณ บริเวณลานหอโหวดชมเมือง 101 ฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ เช่น การแสดงพื้นบ้าน การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เป็นต้น และวันที่สาม วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เริ่มขบวนออกเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ฯ จากเส้นทางที่กำหนด จุด START ณ บริเวณลานหอโหวดชมเมือง 101 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย กำหนดจุดส่งมอบธงตราสัญลักษณ์ฯ จากจังหวัดร้อยเอ็ด ส่งให้จังหวัดมหาสารคาม ณ บริเวณวัดท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!