ประจวบคีรีขันธ์-ป.ป.ช.ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จัดโครงการ “เด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น”

ประจวบคีรีขันธ์-ป.ป.ช.ร่วมกับ บ้านพักเด็กและครอบครัว จัดโครงการ “เด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น”

ภาพ-ข่าว ณัฐธภพ พันสาย

             วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ที่สำนักงาน ป,.ป.ช. ประจำจังตวักประจาบดีรีขับธ์ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดโครงการ”เเด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน” โดยมี นางสาวจุฑารัตน์ เหลืองเพิ่มสกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป ช. ประจำจังหวัดประจวบคีรีชันธ์ นางสาววารุณี ดอกจันทร์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบศีรีขันธ์ ชมรมสตรองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม
            ด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีชันธ์ เป็นที่ปรึกษา กำหนดจัดโครงการ”เด็กประจวบฯ ไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน” บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ “ความละอายและความไม่ทนต่อการทุจริต และโมเดล STRONG จิตพอเพียงต้านการทุจริต ” รวมถึงหัวข้อ “การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ” จากนั้นให้นักเรียนจับกลุ่มแสดงความคิดเห็น ในด้านต่างๆ ที่ได้ความรู้จากกิจกรรมดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!