ร้อยเอ็ด-มอบบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้

ร้อยเอ็ด-มอบบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยโทธวัชชัย เห็มวัง นายอำเภอศรีสมเด็จ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด รองนายกเทสมตรีตำบลโพธิ์ทอง ประธานสภาตำบลโพธิ์ทอง สมาชิกสภาตำบลโพธิ์ทอง กำนันตำบลโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี
            นายสัมภาส สิงห์สนั่น นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบาลสำคัญในการบริหารราชการ การพัฒนาและแก้ใขปัญหา ทางสังคม กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับประขาชน ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไห้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ หรือยากจน รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ประชาชนผู้ที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ หรือได้รับแต่ไม่เพียงพอ ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิต เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลด้านสังคม ในการส่งสริมความรักความสามัคคีและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ตอบสนองต่อภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน เพื่อสิทธิประโยชน์ สวัสติการ และการช่วยเหลือตามที่ผู้สูงอายุร้องขอ ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดีขึ้น
              นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า บ้านผู้สูงอายุที่ยากไร้ ได้รับความอนุเคราะห์จากอำเภอศรีสมเด็จ โครงการปรับปรุงและซ่อมแชมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนผู้ยากไร้ ประจำปิงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 50,000 บาท งบประมาณตามโครงการสนับสนุน การบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายนระตับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท โดยราษฎรผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักกณฑ์ ที่ใด้รับการพิจารณาคัดเลือก คือ นางละชี มงคลศิลา อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ 129 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเตีจ จังหวัดร้อยเอ็ด รายได้มาจากเงินสงเคราะห์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น 3,000 บาท สมาชิกในครอบครัว จำนวน 3 คน ประกอบตัวย นางสาวธนพร มงคลศิลา อายุ 46 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ เด็กหญิงแสนดี บุญชาเรียง อายุ 6 ปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!