ชลบุรี-สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติรับรองสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เป็นสถาบันฯ

ชลบุรี-สำนักงานอ้อยและน้ำตาลทรายกระทรวงอุตสาหกรรม มีมติรับรองสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เป็นสถาบันฯ

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

                นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ส.ส. ชลบุรี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ อดีตนายกสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรีเปิดเผยว่า “รมต.ปุ้ย” น.ส. พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม แจ้งว่า สำนัก งานเลขาอ้อยและน้ำตาลทราย ได้สรุปมติการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 23 พ.ค.67 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม สอน.1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน 5.1 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย (รายใหม่) ประจำปี 2566
                มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองให้สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี เป็นสถาบันชาวไร่อ้อยตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527 และให้นายทะเบียนออกหนังสือรับรองการจดทะเบียน เป็นสถาบันชาวไร่อ้อยให้กับสถาบันชาวไร่อ้อยตามที่คณะทำงานตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยและปัญหาข้อโต้แย้งเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา ในข้อ 6.1 การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่าย และผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 18 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเขต 17 จังหวัดนครราชสีมา และผู้แทนชาวไร่อ้อยในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 5 จังหวัดนครสวรรค์ และเขต 7 จังหวัดอุตรดิตถ์
                มติในที่ประชุม 1 เห็นชอบแต่งตั้ง นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิจารณาประมาณการรายจ่าย 2. เห็นชอบแต่งตั้งผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 เขต คือ เขต 14 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมคิด จันทมถุก เขต 18 จังหวัดนครราชสีมา คือ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม 3. เห็นชอบแต่งตั้งผู้แทนชาวไร่อ้อยเป็นอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่น 2 เขต นายสมควร เทพทรัพย์ ผู้แทนชาวไร่อ้อยเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 5 จังหวัดนครสวรรค์ นายวิรัตน์ ถนอมรัก ผู้แทนชาวไร่อ้อยเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการบริหารส่วนท้องถิ่นเขต 5 จังหวัดอุตรดิตถ์
                6.2 อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติให้แก่ทายาทของนางสุภาพร คงช่วย ลูกจ้างประจำ เงินกองทุนอ้อยและน้ำตาลทรายที่ถึงแก่กรรม มติที่ประชุม อนุมัติให้จ่ายเงินบำเหน็จปกติ เป็นจำนวนเงินทัังสิ้น 2,500,200 บาท ให้แก่ ทายาท นางสุภาพร คงช่วย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมคุณภาพอ้อย 5 กลุ่มงานวิเคราะห์และประมวลผลคุณภาพอ้อยฝ่ายตรวจสอบและกำกับคุณภาพอ้อยสำนักบริหารอ้อยและน้ำตำลทราย 6.3 การยกเลิกโครงการพัฒนาด้านอ้อยปี 2565 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่น เขต 8 จังหวัดสุโขทัย จำนวน 3 โครงการ มติที่ประชุม เห็นชอบการขอยกเลิกโครงการพัฒนาด้านอ้อย ปี 2568 ของคณะอนุกรรมการอ้อยระดับท้องถิ่นเขต 8 จังหวัดสุโขทัย รวม 3 โครงการ จ้านวนเงิน 1,421,700 บาท ซึ่งการรับรอง “สมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี” กลับคืนสู่สถาบันหลักของชาวไร่อ้อย ทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ต่างมีความยินดีเป็นอย่างมาก สำหรับสมาคมกลุ่มอาชีพการเกษตรชลบุรี ปัจจุบันมี “จูน”น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง เป็นนายกสมาคมฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!