ชัยนาท-ควายน้ำตาไหลระหว่างพิธีทำขวัญควายเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

ชัยนาท-ควายน้ำตาไหลระหว่างพิธีทำขวัญควายเนื่องในวันอนุรักษ์ควายไทย

ภาพ-ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง

            เมื่อวันที่ 23 พ.ค.67 ที่เพชรเจ้าพระยาฟาร์ม หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท นายวิทยา ชพานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานพิธีสู่ขวัญควาย เนื่องในโอกาสวันอนุรักษ์ควายไทย โดยมี นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ปศุสัตว์อำเภอ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี โดยในพิธีหลังประธานกล่าวเปิดงาน ได้นำควายงามเพศผู้ชื่อ “เพชรพระยา” อายุ 5 ปี ราคา15ล้านบาท และควายเพศเมีย ชื่อ “พิมพ์เพชร” อายุ 4 ปี ราคากว่า 7 ล้านบาท เป็นตัวแทนควายในการทำพิธีสู่ขวัญควาย โดยมีการเจิมหน้าผากควาย คล้องมาลัย ผูกสายสินที่เขาทั้งสองข้างและกลางลำตัว ขณะทำพิธี เจ้าเพชรพระยา น้ำตาไหลออกมา และขณะที่พราหมณ์นำบูชาพระรัตนตรัย สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบูรพาจารย์ ถวายเครื่องบวงสรวง ควายในคอกที่อยู่โดยรอบกว่า 70 ตัว ต่างพร้อมใจส่งเสียงร้องระงม
             นายธนยศ นงบาง ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ในปัจจุบันการประกอบอาชีพทำนามีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแทนแรงงานกระบือเกือบ 100 % ทำให้กระบือหมดความสำคัญ ประกอบกับมีการนำกระบือเพศเมีย กระบือที่ตั้งท้อง และกระบืออายุน้อยมาบริโภคมากขึ้น โดยมีการบริโภคปีละกว่า 2 แสน ตัว ขณะที่มีลูกเกิดปีละ ประมาณ 1.5 แสนตัวเท่านั้น นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีปัญหาขาดแคลนพื้นที่เลี้ยงกระบือและแรงงาน โดยเฉพาะฤดูเพาะปลูกข้าวทำให้ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์ เพราะมีการแย่งชิงพื้นที่ไปทำประโยชน์อื่น ส่งผลให้ เกษตรกรไม่อยากเลี้ยงและขายกระบือออกไป ขณะเดียวกันไทยยังส่งออกกระบือมีชีวิตทั้งเพศผู้ และเพศเมียไปต่างประเทศต่อเนื่อง อาทิ จีน เวียดนาม ซึ่งมีความต้องการกระบือเพิ่มขึ้น ทำให้ จำนวนกระบือของไทยลดลงอย่างรวดเร็ว
              กรมปศุสัตว์ได้มีแผนเร่งดำเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ ภายใต้ โครงการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ เพื่อเร่งรัดการผลิตกระบือ และมีมาตรการปกป้องพันธุ์กระบือเพศเมียวัยเจริญพันธุ์ตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเร่งกระตุ้นให้เกษตรกรหันกลับมาเลี้ยงกระบือเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความ ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ
             สำหรับมาตรการปกป้องพันธุ์กระบือ กรมปศุสัตว์ได้จัดทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ และบังคับใช้กฎหมายโดยใช้อำนาจตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และ พรบ.ควบคุมการฆ่า และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535 (กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2546) เช่น ห้ามส่งกระบือเพศเมียออก นอกประเทศ ห้ามส่งแม่กระบือตั้งท้องหรือแม่กระบือเลี้ยงลูกอ่อนเข้าโรงฆ่าสัตว์ และเพิ่มศักยภาพ การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงกำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันอนุรักษ์ควายไทย”
              เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินโครงการธนาคารโค กระบือ เป็นครั้งแรก ซึ่งใน ปีงบประมาณ 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทกำหนดจัดงาน “วันอนุรักษ์ควายไทย” ขึ้น ในวันนี้( 23พ.ค.67) ณ เพชรเจ้าพระยาฟาร์ม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!