กาญจนบุรี-สสจ.จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

กาญจนบุรี-สสจ.จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่

ภาพ-ข่าว รักษพล พุ่มพฤกษ์

            วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ณ.ว่าที่การอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี ดร.นายแพทย์ผดุงสิทธิ์ ละมัยเกศ ผู้แทนประธานมูลนิธิกาญจนบารมี กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ นายจารึก ไพศาล สาธารณสุขอำเภอเลาขวัญให้การต้อนรับ
              จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุ การป่วยและตายอันดับ 1 ของสตรีไทย หรือทุก 1 ชั่วโมง จะพบว่าสตรีไทยเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ช้า ซึ่งมักจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว ร้อยละ 56 การป้องกันมะเร็งเต้านมที่ดีที่สุด คือ การตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด (Early Detection) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอเลาขวัญ ได้เห็นความสำคัญของ การเฝ้าระวังและค้นหาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก จึงร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมฯ
               โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรงและอัตราตายด้วยโรคมะเร็งเต้านม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มสตรีในจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!