สิงห์บุรี-เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยฯศาลากลาง

สิงห์บุรี-เตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยฯศาลากลาง

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

           วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายปรีชา ดิลกพรเมธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี โดยนางสาวนงเยาว์ เทพศิริ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการระงับอัคคีภัย เนื่องจาก ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เป็นสถานที่ราชการที่มีหน่วยงานราชการปฏิบัติงานอยู่จำนวน 22 หน่วยงาน และมีประชาชนเข้ามาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก มีเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องเก็บรักษาเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญ
           สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่ใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่ตั้งในศาลากลาง และฝึกปฏิบัติกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยในศาลากลางจังหวัด ให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยของศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
            โดยผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้เป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 22 หน่วยงาน รวมทั้งสิ้น 66 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมและลดความเสี่ยงอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นในศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี และสร้างระบบความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยของทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!