นครปฐม-ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ภาคกลาง

นครปฐม-ต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ภาคกลาง

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                   วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุม โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ดร.ลำพึง ศรีมีชัย และพันตำรวจโทหญิง รุ่งนภา ประสานพานิช ในฐานะคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับพื้นที่ภาคกลาง ประจำปี 2567 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ โดยมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน โดยน้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE มาเป็นแนวทาง ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนมาตั้งแต่ปี 2547 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ พร้อมกำหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมอบหมายให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมในฐานะเลขานุการฯ เป็นศูนย์ประสานงานระดับจังหวัด มีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก แผนการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดชัดเจน
                 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำหนดให้ โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระสำคัญ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมอบนโยบายในการดำเนินงาน บูรณาการความร่วมมือ ระดับจังหวัด อำเภอ ชมรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน สนับสนุนงบประมาณดำเนินงานตามแผนดำเนินงานระยะสั้น และแผนระยะยาว อีกทั้งมีการจัดทำฐานข้อมูลการดำเนินงานเป็นปัจจุบันผ่านทางสื่อ เว็บไซต์ ที่สมาชิกและเครือข่าย เข้าถึงได้ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวและความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเป็นประจำทุกปี ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 6-24 ปี 149,603 คน คิดเป็นร้อยละ 88.05
               สำหรับผลการดำเนินงานกิจกรรมตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดในแผนของปี 2566 ดำเนินการได้ ร้อยละ 100 และปี 2567 ดำเนินการแล้ว 19 กิจกรรม มีการจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานอำเภอ TO BE NUMBER ONE ในจังหวัด ครบทั้ง 7 อำเภอ พร้อมทั้งจัดตั้งชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทุกประเภท ครบทุกอำเภอ ปัจจุบันมี จำนวน 75 ชมรม และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สมาชิก ได้มีพื้นที่ในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ ปัจจุบันมี จำนวน 50 แห่ง มีการพัฒนาศักยภาพสมาชิกและชมรม จัดอบรมแกนนำเยาวชนและส่งสมาชิกเข้าค่ายของโครงการ เป็นประจำทุกปี ในส่วนของการดำเนินงานโครงการใครติดยายกมือขึ้น ปี 2567 มีระบบการค้นหาผู้เสพ ผู้ติดสารเสพติดเข้ารับการบัดบัดพื้นฟู โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 414 คน ภายหลังการบำบัดมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษา และการฝึกอาชีพ ส่งผลให้สมาชิกสามารถกลับไปใช้ชีวิต อย่างปกติได้ในสังคมครบ 100%
               ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่จังหวัดได้ดำเนินงานตามแผนงาน ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์ และ Road Map มุ่งสู่จังหวัดต้นแบบ ส่งผลให้เกิดความต่อเนื่อง ยั่งยืน โดยกำหนดให้ทุกวันอังคาร เป็นวัน TO BE NUMBER ONE และได้รับความร่วมมือจากชาวนครปฐม ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ด้วยการสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE อย่างพร้อมเพรียงกัน และเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์เยาวชนจังหวัดนครปฐม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด จึงมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กและเยาวชนตามแผนการดำเนินงาน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการรณรงค์สร้างกระแส TO BE NUMBER ONE 7 แผนงาน 19 กิจกรรม, ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ 5 แผนงาน 10 กิจกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการสร้างและการพัฒนาเครือข่าย 8 แผนงาน 15 กิจกรรม ผลการดำเนินงานที่ผ่านมามีชมรมเข้าประกวดในระดับภาคเพิ่มขึ้น ในปีนี้ มีอำเภอ ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพุทธมณฑลและอำเภอสามพราน และชมรม 8 ชมรม
                จากการขับเคลื่อนงานระดับจังหวัด อำเภอ และชมรม ทำให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ชมรม และ ศูนย์เพื่อนใจ มีจำนวน และร้อยละเพิ่มขึ้นทุกปี มีการดำเนินงานพัฒนาผลงานของอำเภอ ชมรม และวิทยากรอย่างต่อเนื่องตามแผนบูรณาการ การทำงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายอำเภอและชมรมในจังหวัด และนอกจังหวัด มีเครือข่ายในการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรมเพิ่มขึ้น โดยความร่วมมือและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน โดยชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มต้นแบบ พร้อมผู้ปฏิบัติงานในชมรมประเภทต่างๆ เป็นพี่เลี้ยงในการถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้เยาวชนต้นแบบระดับจังหวัด เป็นพี่เลี้ยงในการฝึกทักษะ ให้กับเยาวชนรุ่นน้องและสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยวิทยากรจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด สามารถให้ความรู้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
                ปัจจุบัน จังหวัดนครปฐมมีผลงานอยู่ในกลุ่มต้นแบบ ระดับเงิน ปีที่ 1 มุ่งเน้นการดำเนินงานที่สร้างสรรค์ สร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้กับเด็กและเยาวชนและพัฒนาเครือข่ายอย่างเข้มแข็ง เพื่อดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อย่างต่อเนื่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!