นครปฐม-จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3

นครปฐม-จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ ครั้งที่ 3

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

               วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ที่วัดไทยาวาส ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 3 โดยมีนายอำเภอดอนตูม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ และประชาชน เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไปด้วย
              สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืชคลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกส่งเสริมการเกษตรคลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกเทคโนโลยี คลินิกเซ็นเตอร์ คลินิกสุขภาพ พร้อมทั้งการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดนครปฐม (ธ.ก.ส.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจิตอาสา 904 โดยมีเกษตรกร และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
             โอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้มอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมาปฏิบัติงานในพื้นที่ครั้งนี้ ให้เน้นหนักถึงการรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ปัญหาและความต้องการของพี่น้องเกษตรกรที่มาใช้บริการในวันนี้ ทำการรวบรวม และประมวลข้อมูลว่ามีเรื่องใด ประเด็นใดบ้างที่ต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!