ราชบุรี-เทศบาลตำบลเขาขวางนำข้าราชการลูกจ้าง ผู้นำชุมชนปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชาหรือวันต้นไม้แห่งชาติ

ราชบุรี-เทศบาลตำบลเขาขวางนำข้าราชการลูกจ้าง ผู้นำชุมชนปลูกต้นไม้วันวิสาขบูชาหรือวันต้นไม้แห่งชาติ

ภาพ/ข่าว ประทีป อยู่แช่ม

          นายมงคล นาคเนียม นายกเทศมนตรีตำบลเขาขวาง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชนและประชาชนในพื้นที่ นักเรียนร่วมกันปลูกต้นไม้เช่นต้นคูณ ต้นอินทนิล ต้นสัก จำนวน 200 ต้นตามเส้นทางคลองชลประทาน คลอง11 หมู่ที่ 8 ต.นางแก้ว อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา ซึ่งกำหนดให้เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ
           วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชน พนักงานทุกคนได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนในระยะยาว เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และเป็นการบูรณาการร่วมกันของเทศบาลตำบลเขาขวาง ส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชน
          ตลอดจนประชาชนซึ่งได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้เด็กและประชาชนเห็นความสำคัญของการบำรุงต้นไม้ที่ปลูกไว้ อันจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว เพื่อประชาสัมพันธ์ วิธีแก้ปัญหาทรัพยา กรธรรมชาติ เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระ หนักให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รู้จักคุณประโยชน์และโทษของการตัดไม้ทำลายป่า โดยให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (น้ำท่วม ดินถล่ม ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล
           โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มความชุ่มชื้น และเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน ในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจถึงกระบวนการอยู่ร่วมกันกับธรรม ชาติ สามารถใช้ประโยชน์จากธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสองข้างทาง และส่งเสริมให้ชุมชนมีการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน รวมทั้งเป็นประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณริมคลอง ทำให้เกิดความร่มรื่น และทัศนียภาพที่สวยงาม ให้แก่ท้องถิ่นอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!