ปทุมธานี-พิพิธภัณฑ์เกษตรลง MOU ร่วมกับ มว.ผนึกกำลังขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม

ปทุมธานี-พิพิธภัณฑ์เกษตรลง MOU ร่วมกับ มว.ผนึกกำลังขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคม

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดปทุมธานี

                 วันที่ 21 พ.ค.2567 สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) โดย พล.อ.อ เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวสมพิศ วงศ์ปัญญา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยพล.ต.ท.พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ พร้อมด้วย ดร.จรัญ ยะฝา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MOU) เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย พระบรมวงศานุวงศ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร เผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตร
                อีกทั้ง ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และขยายผลองค์ความรู้ภาคการเกษตรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนร่วมกันพัฒนาต่อยอด การแปรรูป การจัดการผลผลิตเกษตรของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเกษตรกรในเครือข่ายให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร ทั้งนี้ได้มีการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า จังหวัดปทุมธานี
                  พล.อ.อ เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กล่าวว่า “สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) มีภารกิจในการเผยแพร่ พระเกียรติคุณพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยด้านการเกษตร และนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตร รวมถึงขยายผลความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เพื่อที่จะได้นำความรู้ด้านมาตรวิทยาเผยแพร่ให้แก่เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และประชาชน รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ฯ การศึกษาวิจัยและสร้างความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรร่วมกัน ตลอดจนการบริการวิชาการต่าง ๆ ”
              ทั้งนี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีการผนึกกำลังขับเคลื่อนและร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีความร่วมมือ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ความร่วมมือในด้านการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตร นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ไปยังกลุ่มเป้าหมาย สถาบันการศึกษา เครือข่ายเกษตรกร ชุมชน และสังคมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!