ร้อยเอ็ด-จัดโครงการบูรณาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ร้อยเอ็ด-จัดโครงการบูรณาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               ณ ห้องประดับเพชร โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน กิจกรรม “การเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด 20 กลุ่มอาชีพร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน”โดยมีผู้ตรวจการเลือกตั้งจังหวัดร้อยเอ็ด ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ และ อาสาวประชาสัมพันธ์ประจำหมู่ย้านและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม
               นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตระหนักดีว่าการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาที่มีคุณภาพนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเข้ามามีส่วนสนับสนุนการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการและขั้นตอนการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง จึงร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ นำไปเผยแพร่สู่ประชาชน และผู้ประสงค์จะสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดร้อยเอ็ดได้อย่างแพร่หลาย
               การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมเสวนา “การเตรียมความพร้อมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 จังหวัดร้อยเอ็ด ” นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้ทรงคุณวุฒิ กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 และกิจกรรมอบรมเทคนิคการสื่อสาร และช่องทางการสื่อสาร แก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด มีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เครือข่ายอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้งสิ้น 260 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!