อยุธยา-กาชาดเปิดอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการแจ้งพิกัดกลุ่มเปราะบาง

อยุธยา-กาชาดเปิดอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการแจ้งพิกัดกลุ่มเปราะบาง

ภาพ-ข่าว: นราเอก ตันศิริ/ นพดล บำเพ็ญสัตย์

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้งานระบบแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ในการแจ้งพิกัดกลุ่มเปราะบางสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง 16 อำเภอ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และเข้ากระบวนการใช้งานระบบที่ถูกต้อง สามารถใช้งานได้รวดเร็ว แม่นยำ ลดระยะเวลาและข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบ โดยมี นายเสกสรร ถนอมกิตติ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธีเปิดฯ
               แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ รพ.สต. สามารถแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากสาธารณภัยในพื้นที่ ให้ได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            โดยการจัดอบรมฯ ดังกล่าว ดำเนินการในระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หอประชุมที่ว่าการอำเภอเสนา, หอประชุมที่ว่าการอำเภอนครหลวง และห้องประชุมโรงพยาบาลบางปะอิน โดยมี คณะวิทยากรจากสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมกว่าทั้งสิ้น 400 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!