“อยุธยาซิตี้พาร์ค”น้อมอัญเชิญ”พระบรมสารีริกธาตุศรีลังกา”สืบสาน”วันวิสาขบูชา”

“อยุธยาซิตี้พาร์ค”น้อมอัญเชิญ”พระบรมสารีริกธาตุศรีลังกา”สืบสาน”วันวิสาขบูชา”

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

               เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ บริเวณชั้น 2 ข้างร้านซิซซ์เลอร์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา ลัย และมูลนิธิพุทธานุสรณ์ หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2567 จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริก ธาตุจากประเทศศรีลังกา ประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ถวายสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลและส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เจริญพุทธานุสติ เป็นมหากุศลใหญ่แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ ในโอกาสวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 20 – 31 พฤษภาคม 2567 โดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธี และเป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นำขึ้นประดิษฐานไว้บนบุษบก
                คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณถิราวดี อินทะรังษี ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ ประธานอนุกรรมการกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
                ภายในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ แก่บุคคลที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เช่น สามเณรใบบุญ (ด.ช.รัชพล ตรงต่อกิจ) และสามเณรฟอร์ด (ด.ช.อัครพล ผาคํา) คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณปพน ด่านชัยวิโรจน์ คุณปภพ ด่านชัยวิโรจน์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คุณสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณจุรีพร ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณอังศุมาลิน จุฑาจินดาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอโยธยา เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!