ร้อยเอ็ด-บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว.วันแรก มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาสมัครต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ด-บรรยากาศรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว.วันแรก มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาสมัครต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เมื่อเวลา 09.15 น.วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด วันนี้เป็นวันแรกในการรับสมัครเลือกตั้ง ส.ว. ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.สว. ฯ) มีผู้ให้ความสนใจเดินทางมาสมัครต่อเนื่อง และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก และให้เป็นไปตาม พ.ร.ป.สว. ฯ เนื่องจากต้องระวังข้อห้ามที่มีมากและชัดเจน โดยมี นายอุปกรณ์ ดีเสมอ นายพิทยา กุดหอม นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด นางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการ สำงาน กกต.จังหวัดร้อยเอ็ด สิบเอก รัชชพล คำอ้อ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งระดับอำเภอ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ คอยดูแลและอำนวยความสะดวก
            นายอุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า บรรยากาศการรับสมัคร เช้านี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 (พ.ร.ป.สว. ฯ) และ ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 หรือ (ระเบียบ กกต. การเลือกสว. ฯ) กำหนดข้อห้ามหลายประการ ซึ่งการฝ่าฝืนอาจจะทำให้ต้องระวางโทษจำคุกหลายปี ปรับเป็นเงินหลายหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ อีกทั้งยังอาจจะสามารถทำให้ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นระยะเวลาหลายปีได้อีกด้วย ข้อห้ามมีหลากหลายทั้งในส่วนของผู้สมัคร สว. หรือผู้ที่ไม่ได้สมัคร ข้อห้ามฝั่งผู้สมัคร สว. หากฝ่าฝืนอาจถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งได้ถึง 20 ปี ส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนการสมัครและวันเลือก สว. ทั้งระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ ซึ่งรายละเอียดคุณสมบัติต้องห้ามของการสมัคร สว. ส่วนมากจะอยู่ใน พ.ร.ป.สว. ฯ หมวดหนึ่ง ผู้สมัครและการสมัครรับเลือก มาตรา 14 สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ilaw.or.th/articles/6258 อย่างไรก็ตาม พ.ร.ป.สว. ฯ ได้กำหนดสิ่งที่ห้ามผู้สมัคร สว. ทำอย่างชัดเจน
              นายอุปกรณ์ ดีเสมอ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า ที่สำคัญข้อห้ามหลายประเด็นที่น่าสนใจคือ ห้ามสมัครเกินหนึ่งกลุ่ม-หนึ่งอำเภอ : หากผู้สมัครจงใจสมัครมากกว่าหนึ่งกลุ่ม หรือมากกว่าหนึ่งอำเภอ จะต้องระวางจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้สมัครคนนั้นห้าปี (มาตรา 67) ห้ามสมัครหากไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้ หากผู้สมัครจงใจสมัคร สว. แม้รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครได้ จะต้องระวางจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น 20 ปี
            หากผู้สมัครผู้นั้นได้รับการรับเลือกให้เป็น สว. ให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้นั้นคืนเงินประจำตําแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตําแหน่งแก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาด้วย (มาตรา 74) และห้ามรับสินบนเพื่อลงสมัครหรือไม่ลงสมัคร สว. : ตามพ.ร.ป.สว. ฯ มาตรา 79 กำหนดความผิดสำหรับผู้ที่เรียกหรือรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะทรัพย์สินเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงสมัครรับเลือก สว. หรือหลีกทางไม่ลงสมัครรับเลือก สว. เพื่อประโยชน์แก่ผู้สมัครผู้ใด มีจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี ห้ามรับสินบนเพื่อเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัคร สว. : มาตรา 81 กำหนดว่า ผู้มีสิทธิเลือกผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด สำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อเลือกหรืองดเว้นไม่เลือกผู้ใด ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี และประการสำคัญ ผู้สมัคร สว. ต้องปราศจากความช่วยเหลือ หรือเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง นายอุปกรณ์ กล่าวในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!