นครสวรรค์-ผอ.เทคนิคฯเตรียมความพร้อม ส่งอาจารย์-นักศึกษา ฝึกอบรม ณ เทคนิคกว่างสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

นครสวรรค์-ผอ.เทคนิคฯเตรียมความพร้อม ส่งอาจารย์-นักศึกษา ฝึกอบรม ณ เทคนิคกว่างสี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

           ดร.ปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางของนักศึกษา โครงการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคกว่างสี สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดไประหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึง 11 กรกฎาคม 2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่นานาชาติ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
          ในการประชุมเตรียมความพร้อมครั้งนี้ เพื่อแจ้งข้อมูล ข่าวสาร รายละเอียดต่างๆให้กับผู้ปกครอง นักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบ โดยจัดประชุมในวันที่ 17 พฤษภาคม 1567 ณ ห้องประชุมวิษณุสรรค์ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 26 คน แบ่งเป็น นักศึกษา 23 คน ครู-ผู้บริหาร 3 คน นักศึกษาทุกคนได้รับการสนับสนุนทุน จาก สอศ. เป็นค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าลงทะเบียนเรียน
           “นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา ด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่นานาชาติ ของวิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ ที่ต้องการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถไปสู่สากล เมื่อเรียนจบแล้ว สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ” ดร.ปริวิชญ์กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!