อุบลราชธานี-ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯพระบรมราชินีฯ

อุบลราชธานี-ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทฯพระบรมราชินีฯ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

             วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 (เวลา 09.00 น.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชินี ซิลเวียแห่งสวีเดนและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ณ ห้องประชุม ESCAP Hall ชั้น 2 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร
             การประชุม Child Protection Summit, Bangkok 2024 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมูลนิธิ World Childhood ในพระราชินูปถัมภ์สมเด็จพระราชินีซิลเวียเเห่งสวีเดน ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์และคุ้มครองเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมต่อปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์ และการเเสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งผลักดันความร่วมมือ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ ร่วมกันช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในประเทศต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวด้วย
              ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่กับเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาโดยตลอด ดังพระราชปณิธานที่ทรงตั้งไว้ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิด สืบสานในพระราชปณิธาน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
              ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุรีรัตน์ กอเจริญยศ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี ได้สวมใส่ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” โดยน้อมนำแนวพระปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสนองพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาขับเคลื่อนงาน “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ของจังหวัดอุบลราชธานี
            เพื่อเป็นการสืบสานผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมสินค้าไทยด้วยการสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตกลุ่มทอผ้าได้มีรายได้ มีอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อันจะนำไปสู่การที่พี่น้องประชาชนมีกินมีใช้ และมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!