ร้อยเอ็ด-จัดประชุมรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

ร้อยเอ็ด-จัดประชุมรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กร สาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567 ที่ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
           นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2567 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับเรื่องจากมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน และลงตรวจเยี่ยมองค์กรที่ขอยื่นรับรองเพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณารับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน รวมทั้งหมด 5 องค์กร โดยแยกเป็น องค์กรภาคเอกชน ที่ขอรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 3 องค์กร ประกอบด้วย กลุ่มเพื่อสุขภาพ อ.โพธิ์ชั กลุ่มร่วมใจโพนทราย 49 อ.โพนทราย กลุ่มดอกบัวแดงปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ องค์กรภาคประชาชน ที่ขอรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จำนวน 2 องค์กร ประกอบด้วย กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแสนสุข อ.พนมไพร ชมรมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย
           นางวนิดา ฯ กล่าวอีกว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสาธารณประโยชน์ ได้แก่ มูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรเอกชนที่มี สามารถจัดสวัสดิการสังคม และได้รับการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งองค์กรสวัสดิการชุมชน ที่เป็นองค์กรภาคประชาชนที่จัดตั้งขึ้น จะสามารถสวัสดิการสังคมให้แก่สมาชิกในชุมชน หรือปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมของเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน ได้รับการรับรองให้ดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และเป็นผู้มีสิทธิเขียนโครงการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!