ร้อยเอ็ด-จัดฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัยภายใต้ Traffy Fondue ด้านสังคม (Sosafe)

ร้อยเอ็ด-จัดฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัยภายใต้ Traffy Fondue ด้านสังคม (Sosafe)

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพร้อมให้การต้อนรับนางสาวสิริลักษณ์ เชียงว่อง ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) หัวหน้าสำนักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย และคณะกองทุนประชากรแห่งประชาชาติ ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางมาร่วมหารืองานด้านการพัฒนาสังคม ผ่านแพลต ฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัย ภายใต้ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ประเด็นสังคม (SoSafe) กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำการใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัยภายใต้ Traffy Fondue ด้านสังคม (Sosafe) เพื่อคนทุกเพศ ทุกวัย หวังเป็นช่องทางให้บริการแก่กลุ่มสตรี กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
           นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การใช้งานแพลตฟอร์มการพัฒนาทุกช่วงวัยภายใต้ทราฟฟี่ ฟองดูว์ ประเด็นสังคม ของกองทุนประชากรแห่งประชาชาติประจำประเทศไทย หรือ UNFPA เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือที่ทางกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย ได้ให้เกียรติกับทางจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของประเทศไทยเพื่อร่วมพัฒนาการให้บริการกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีทุกช่วงวัย และกลุ่มเปราะบาง ให้เข้าถึงบริการ ภายใต้ประเด็นสิทธิสุขภาพทางเพศ อนามัยการเจริญพันธุ์ การเตือนภัยและการลดความเสี่ยงจากความรุนแรงบนฐานเพศ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
           นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวอีกว่า เป้าหมายโครงการนี้ เพื่อจะนำข้อมูลทั้งจากกลุ่มผู้รับบริการ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ให้บริการต่อยอดในการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มฯ และเป็นช่องทางที่สำคัญในอนาคตที่กลุ่มผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ สิทธิสุขภาพทางเพศ อนามัยเจริญพันธ์ การลดความเสี่ยงจากความรุนแรงบนฐานเพศ การเตือนภัย การป้องกันสตรีวัยรุ่นหญิง และกลุ่มเปราะบางจากการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบ รวมทั้งตอบสนองความต้องการและการเชื่อมต่อกับแนวทางการสนับสนุนส่วนอื่น ๆ การส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่และผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาต้นแบบแพลตฟอร์มนี้ ร่วมกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!