ระยอง-กกต.จัด Kick off การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ระยอง-กกต.จัด Kick off การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

ภาพ-ข่าว:อัจฉรา วิเศษศรี

 ’20 กลุ่มอาชีพ ร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน’ ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

           เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 16 พ.ค.67 ที่โรงแรมคลาสสิค คามิโอ ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง น.ส.สลารีวรรณ ทัพทวี รอง ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการ Kick off การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ’20 กลุ่มอาชีพ ร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน’ โครงการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ประจำจังหวัดระยอง มีผู้เข้าร่วมงาน
            ประกอบด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัด คณะกรรมการระดับอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ดีเจประชาธิปไตยและเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย และประชาชนผู้สนใจมีส่วนร่วมทางการเมือง จำนวน 240 คน ภายในงานมีพิธีลงนาม ‘Kick off การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567 20 กลุ่มอาชีพ ระยองร่วมใจ ขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน’ การบรรยายเรื่อง ‘บทบาทหน้าที่ของสมาชิกวุฒิสภา’ ‘ผู้สมัคร การสมัครรับเลือก และการเลือกสมาชิกวุฒิสภา’ และ ‘คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา’
            นายใจเพชร สาครพานิช ผอ.กกต.ระยอง เปิดเผยว่า ด้วยได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2567 มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2567 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดวันเลือก และวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยกำหนดวันเลือก สว. ระดับอำเภอ วันที่ 9 มิถุนายน 2567 วันเลือก สว. ระดับจังหวัด วันที่ 16 มิถุนายน 2567 และวันเลือก สว.ระดับประเทศ วันที่ 26 มิถุนายน 2567 และกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภาของจังหวัดระยองในครั้งนี้เป็นไปความเรียบร้อยและบรรลุผลสำเร็จ
            สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง จึงได้ดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนรับความรู้ ความเข้าใจ การมีส่วนร่วมทางการเมือง การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสร้างเสริมความเป็นพลเมืองและเห็นความสำคัญ เกิดความตระหนักเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนการให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!