อุดรธานี-จิตอาสา 904 ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรยายสอดแทรกความรู้

อุดรธานี-จิตอาสา 904 ร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบรรยายสอดแทรกความรู้

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์

            ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี นายสุริยนต์ ดอนสมจิตร นายอำเภอบ้านดุง เป็นประธานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และบรรยายสอดแทรกความรู้ โดยมี จิตอาสา 904 เข้าร่วม ประกอบด้วย 1.นายสรพงษ์ สรสิทธิ์ จิตอาสาภาคประชาชน 2. พ.ต.ท.หญิง อุมาพร ธรรมสมบัติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3.นางปรียาอักษร เกียรติศรีธนากร จิตอาสาภาคประชาชน 4.พ.ต.อ.กานต์ ตั้งวิจิตร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 3/62 และรุ่น 5/63 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” และหลักสูตรพื้นฐาน (ภาค2) รุ่นที่ 1/63 และบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จำนวน 80 คน เข้าร่วมโครงการ
             กิจกรรมในการเข้าร่วมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์และ บรรยายสอดแทรกให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทบ ตั้งแต่อดีต จวบจนถึงปัจจุบัน และ โครงการจิตอาสาพระราชทาน การฝีกการถวายความเคารพ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อความสวยงามเป็นระเบียบเรียร้อย เป็นแบบอย่างให้ดีกับประชาชน และฝึกการพันคอพันคอ และการสวมหมวก ของจิตอาสาพระราชทาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!