ร้อยเอ็ด-คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น

ร้อยเอ็ด-คัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2567

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 เป็นประธานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น ปี 2567 ระดับเขตตรวจราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนางกนกกร สุทธิอาจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี กรรมการ และนางสาวพิมพัตร สุทธิประภา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมฯ เลขานุการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
             นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ผู้ตรวจราชการกรม กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า การคัดเลือกข้าราชการดีเด่นฯ กรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประพฤติตนอยู่ในจรรยา ระเบียบวินัย และปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้กำหนดแนวทางการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น เพื่อใช้ในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการในสังกัด
             โดยกำหนดรางวัลข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2567 ในการคัดเลือกครั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้ารับการคัดเลือกนำเสนอข้อมูล จำนวน 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทผู้อำนวยการกลุ่มงาน ได้แก่ นางเสาวลักษณ์ เบ็ญเจิด ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ประเภทพัฒนาการอำเภอ ได้แก่ นางมัชฌิมา เนียมเกลี้ยง ตำแหน่ง พัฒนาการอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ประเภทวิชาการ ได้แก่ นางสาวกาญจน์สุดา ชำนาญเอื้อ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
             ประเภทสนับสนุน ได้แก่ นางประภัสสร กอรับเฮือง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน
และประเภทพนักงานราชการ ได้แก่ นางสาวลภัสรดา พลคำมาก ตำแหน่ง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการคัดเลือกในทุกระดับต้องมีผลงานนำเสนอให้เป็นที่ยอมรับ เป็นประจักร ชัดเจน ต่อคณะกรรมการฯ
              ในการนี้ นางนวลจันทร์ ศรีมงคล ประธานคณะกรรมการคัดเลือกฯ พร้อมคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำ แก่ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ ผลงานความสำเร็จอันเป็นเกียรติยศ ในการทำงาน เพื่อเข้าสู่การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2567 ในระดับกรมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!