อยุธยา-ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเมืองมรดกโลกสะอาด”

อยุธยา-ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเมืองมรดกโลกสะอาด”

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 กรมควบคุมมลพิษ จึงดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเมืองมรดกโลกสะอาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
             เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ที่ห้องประชุมนนทรี ชั้น 8 อาคาร เทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ศูนย์หันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรี อยุธยา นายวสุ จานุรัตน์อนันต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองมรดกโลกสะอาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบกิจการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเครือข่ายรักษาสิ่งแวดล้อมจำนวนกว่า 200 คน นอกจากนี้ ยังได้มีการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการบูรณาการส่งเสริม สนับสนุนการ ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษระดับพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย
            จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเจริญเติบโตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม เป็นพื้นที่ท่องเที่ยว ทางประวัติศาสตร์ ทำให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มสูงขึ้นในอัตราเร่งเกินกว่าที่ธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ทัน ส่งผลให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย ปัญหาน้ำเสีย และมลพิษอื่นๆ มีการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกันเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ดูแลละฟื้นคืนระบบนิเวศ รวมทั้งปรับแนวทางการผลิตและบริโภคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะ และมลพิษทั้งระบบ
            องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 6 กรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเมืองมรดกโลกสะอาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นในการบริหารจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ลดของเสียลงสู่แหล่งน้ำ พื้นฟูคุณภาพแหล่งน้ำและบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายทั้งระบบ และส่งเสริมการผลิตและบริการสินค้าที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
          โดยใช้หลัก BCG Model มุ่งสู่สังคมคาร์บอน/ต่ำ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดการของเสีย (ขยะ น้ำเสียมลพิษอากาศ) และส่งเสริมการผลิตและบริการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สู่แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการมลพิษและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในพื้นที่จังหวัดและพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก สร้างภาคีเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมในการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม (ขยะชุมชน น้ำเสียชุมชน และมลพิษทางอากาศ) ส่งเสริมการผลิตและบริการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นพื้นที่ต้นแบบหนุนเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!