ราชบุรี-สสว.จัดงาน”THAI SME-GP Roadshow@ราชบุรี” ดัน SMEเข้าสู่ตลาดภาครัฐ

ราชบุรี-สสว.จัดงาน”THAI SME-GP Roadshow@ราชบุรี” ดัน SMEเข้าสู่ตลาดภาครัฐ

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย ( เต้ )

              วันที่ 14 พ.ค.67 ที่โรงแรม ณ เวลา ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดงานส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดภาครัฐ THAI SME-GP Roadshow จังหวัดราชบุรี มุ่งขยายโอกาส SME ภาคกลางเข้าสู่ตลาดภาครัฐ โดยมีน.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยดร.อภิรดี ขาวเธียร รองผอ.สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ,หน.ส่วนราชการ และตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมในพิธีนี้ด้วย
              การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสสำหรับผู้ประกอบการ ในการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาดในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีผู้ประกอบการจํานวนกว่า 30 ราย เข้าร่วมนำผลิตภัณฑ์จัดแสดงในกิจกรรมครั้งนี้ รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายเพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานด้านการคลัง การพัสดุ โดยวิทยากรจากสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาซื้อหรือจ้าง และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงกลายภาครัฐมากยิ่งขึ้น
             สำหรับพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในปี 2566 SMEที่ขึ้นทะเบียนได้เป็นคู่ค้าภาครัฐจำนวน 909 ราย รวมมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง 8,020 ล้านบาท โดยเป็นการซื้อจ้างจากหน่วยงานของรัฐในพื้นที่จังหวัดราชบุรี คิดเป็นร้อยละ 18.74 และจากพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 81.26 มีหน่วยงานผู้ซื้อภาครัฐรวม 685 หน่วยงาน และข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ค.67 มี SME ขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP จํานวน 1,677 รายแล้ว ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าเป็นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสทางการ ตลาด จะช่วยให้ SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐ-เอกชน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
              น.ส.วริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรี เป็นพื้นที่ที่มี SME เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตและพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยมีผู้ประกอบการ SME จํานวน 36,022 กิจการ ก่อให้เกิดการจ้างงาน 132,261 คน ที่สำคัญ SME มีส่วนในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในกิจการที่เป็นนิติบุคคล คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 79,032 ล้านบาท โดยตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ 2566 มีมูลค่ารวมกว่า 6,027.55 ล้านบาท และในปีงบประมาณ งบประมาณ 2567 หน่วยงานของรัฐก็เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในขณะนี้ จึงถือเป็นโอกาส และช่องทางของผู้ประกอบการ SME เป็นส่วนสำคัญ ที่จะเปิดประตู สร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในการเตรียมความพร้อม ที่จะทำความเข้าใจวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน และสร้างความมั่นใจกับหน่วยงานภาครัฐในการเป็นคู่ค้าระหว่างกัน ซึ่งการใช้จ่ายของภาครัฐผ่านกระบวนการ วิธีการต่างๆ
            ด้าน ดร.อภิรดี ขาวเธียร รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ตามที่ สสว. ได้ร่วมกับกรมบัญชีกลาง ดำเนินมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเริ่มดำเนินการนับตั้งแต่ปลายปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อสร้างโอกาสให้ SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1.2-1.5 ล้านล้านบาทต่อปี โดยมาตรการ THAI SME-GP เป็นการให้สิทธิประโยชน์กับ SME ในรูปแบบของแต้มต่อในการแข่งขัน ซึ่ง SME ที่ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP กับ สสว. จะได้รับแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 10 และหากผู้ประกอบการ THAI SME-GP ขายสินค้าที่ได้รับการรับรอง Made in Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จะได้รับแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 15 นอกจากนี้การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SME เป็น ลำดับแรกก่อน
            นอกจากนี้ สสว.ยังได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ผ่านการพัฒนาความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ และเชื่อมโยงด้านการตลาด โดยดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554-ปัจจุบัน และในปีงบประมาณ 2567 สสว.ร่วมกับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เสริมสร้างความพร้อมให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตะวันออก ใต้ กรุง เทพมหานคร สสว. เชื่อมั่นว่ากิจกรรมส่งเสริมเชื่อมโยงตลาดภาครัฐ THAI GP Roadshow @ ราชบุรี ครั้งนี้ SME จะเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ประสบความสำเร็จในการขยายโอกาสเข้าสู่ตลาดภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และระดับประเทศต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!