นครสวรรค์-สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประชุมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารฯ

นครสวรรค์-สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 ประชุมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้บริหารฯ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

นายกสภาฯ เรียกคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เข้าร่วมประชุม เพื่อแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผอ.ส ถาบัน รองผอ.สถาบันและผช.สถาบันฯ

               เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ โดยมีวาระที่สำคัญดังนี้ คือ 1. การแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีมติแต่งตั้งนายทวีวัฒน์ รื่นรวย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นผู้รักษาราชการแทน 2. การแต่งตั้ง ผู้รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จำนวน 2 ราย มีมติแต่งตั้ง นายทวีศักดิ์ เกตุมุติ และนายนิรันดร์ พินิจจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เป็นผู้รักษาราชการแทน 3. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีมติแต่งตั้งนายยอดเพชร แพน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เป็นผู้รักษาราชการแทน
               4. การอนุมัติผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วย 4.1 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 กลุ่ม 1 จำนวน 2 รายวิชา ผู้เรียนวิชาละ 18 คน รวม 36 คน 4.2 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 จำนวนผู้เรียน 20 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 จำนวนผู้เรียน 22 คน สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ตกค้าง จำนวนผู้เรียน 1 คน 4.3 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 2 จำนวนผู้เรียน 2 คน
               5. การอนุมัติผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 5.1 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 43 คน 5.2 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ต่อเนื่อง ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 2 คน 6. การอนุมัติแผนการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าต่อเนื่อง มีนักศึกษาสนใจเข้าสมัครเรียน มากเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงขอเพิ่มจำนวนการรับนักศึกษา อีก 1 ห้องจำนวน 25 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!