ชลบุรี-กอ.รมน.ลงพื้นที่สัตหีบ ติดตามและประเมินผลฯ ตามแผนงาน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ชลบุรี-กอ.รมน.ลงพื้นที่สัตหีบ ติดตามและประเมินผลฯ ตามแผนงาน “ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

                วันที่ 13 พ.ค.67 พล.ท.อมฤต บุญสุยา มทน.1/รอง ผอ.รมน.ภาค 1 พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอสัตหีบ เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลฯ ตามโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย อาทิ ผู้แทนจากจังหวัดชลบุรี กองทัพเรือ ศรชล.ภาค 1 กรมเจ้าท่า ตร.ภูธรภาค 2 ตร.สภ.สัตหีบ อำเภอสัตหีบ กอ.รมน.จว.ชลบุรี ทต.บางเสร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชนตำบลบางเสร่ เข้าร่วมประชุม
                 ตามที่ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1ได้กำหนดการเดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลฯ ตามโครงการ กำกับ ติดตาม และประเมินผลฯ แผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลฯ การดำเนินงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี และโครงการพัฒนาตำบลต้นแบบ ตามนโยบายการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นทีเทศบาลตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
                 พล.ท.อมฤต บุญสุยา มทน.1/รอง ผอ.รมน.ภาค 1 เปิดเผยว่า กอ.รมน.ราชอาณาจักร ได้มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค 1 เป็นหน่วยกำกับติดตามการดำเนินงานของ กอ.รมน.จังหวัด ในภาคกลาง 26 จังหวัด ให้ดำเนินการตามแผนงาน ตามที่สำนักนโยบายและแผน กอ.รมน ราชอาณาจักรกำหนด ซึ่งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบบริหารจัดการแผนงาน ตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือ กระทรวงมหาดไทย ส่วน กอ.รมน. เป็นหน่วยติดตาม และประเมินผล โครงการดังกล่าวนี้ ได้กำหนดให้มีการขับเคลื่อน โครงการในพื้นที่ตำบลต้นแบบด้วย (ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วน 17 ประเด็น) ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ การจัดทำและดำเนินการตามยุทธ ศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา ได้พิจารณาคัดเลือก ตำบลบางเสร่ เป็นตำบลต้นแบบ
                 สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงในด้านอาชีพและรายได้ มีความรัก ความสามัคคีปรองดอง มีความภูมิใจในชาติ มีความมั่งคั่ง อยู่ดี กินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม หลังรับฟังการบรรยายสรุปตำบลต้นแบบของจังหวัดชลบุรี โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ภายใต้การบริหารจัดการ “แผนตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แล้ว คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชุมชนประมงพื้นบ้านบางเสร่และธนาคารปู โดยมีเจ้าหน้าที่บรรยายสรุปความเป็นมาธนาคารปูและปล่อยปู 10 ตัว พร้อมมอบถุงยังชีพ ให้ประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!