อยุธยา-ประชุมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามโครงการการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

อยุธยา-ประชุมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามโครงการการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

              เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบาล นายเอกรินทร์ ตรีธารทิพย์ ปลัดอำเภอบางบาล พร้อมด้วย ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบาล ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพระขาว สาธารณสุขอำเภอบางบาลพัฒนาการอำเภอบางบาล ผู้แทน นายกเทศมนตรีตำบลมหาพราหมณ์ ผู้แทนนายกเทศมนตรีตำบลบางบาล ผ๔้แทนจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ได้ประชุมแต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามโครงการการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ 2567
              ตามที่ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบาล (ศป.ปส.อ.บางบาล) ได้ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบาล ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ณ หอประชุมอำเภอบางบาล โดยในที่ประชุมได้มีข้อสั่งการให้ออกคำสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลดำเนินการจัดทำประชาคมเพื่อ Re Xray คันหาผู้ป่วยจิตเวช ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดและจัดทำบัญชีรายชื่อไว้เป็นฐานข้อมูล ให้แล้วเสร็จในห้วงเดือน มิถุนายน 2567
             เพื่อให้การดำเนินการของชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามโครงการการป้องกันปราบปราม และ แก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบาล (ศป.ปส.อ.บางบาล) จึงขอส่งคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบาล ที่ 127/2567 ลงวันที่ 30 เมษายน 2567 เรื่อง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจำตำบลตามโครงการการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะเร่งด่วน (Quick Win) ประจำปีงบประมาณ 2567 มายังท่านเพื่อได้ทราบและพิจารณาอนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้ร่วมประชุมค้นหาผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด ตามนโยบายดังกล่าวต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!