อยุธยา-ไถ่ชีวิตโค กระบือ ในโอกาสครบรอบ 38 ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

อยุธยา-ไถ่ชีวิตโค กระบือ ในโอกาสครบรอบ 38 ปี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

ภาพ-ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานไถ่ชีวิตโค-กระบือในโอกาสครบรอบ 38 ปีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

               เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อัคคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 18 เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 38 ของการก่อตั้งศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และร่วมกันไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 213 ตัว แยกเป็น โคจำนวน 116 ตัว กระบือจำนวน 97 ตัว ซึ่งจะนำเข้าธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ
              โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองผู้ว่าราช การจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประชาชน และศิษยานุศิษย์ ถวายการต้อนรับ
               ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ มีเนื้อที่ 53 ไร่ ก่อตั้งขึ้นด้วยพระบารมีธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยแรงกตัญญูกตเวทิตาธรรมของคณะศิษยานุศิษย์ ที่ร่วมแรงร่วมใจก่อตั้งสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์ และมอบให้กรมประชาสงเคราะห์เมื่อปี พ.ศ. 2530 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลืออุปการะผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีผู้ดูแล ขาดผู้อุปการะ ปัจจุบันศูนย์ฯ ยังคงดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้ง
                ล่าสุด ศูนย์บริการข้อมูลด้านผู้สูงอายุปัจจุบัน มีผู้สูงอายุอยู่ในความอุปการะทั้งสิ้นจำนวน 164 คน มีผู้สูงอายุหญิง 107 คน ผู้สูงอายุชาย 57 คน แยกเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ จำนวน 66 คน- ผู้สูงอายุที่พอช่วยเหลือตนเองได้บ้าง จำนวน 32 คน- ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ดี จำนวน 66 คน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!