ร้อยเอ็ด-ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข Kick off นโยบาย “โครงการพาหมอไปหาประชาชน

ร้อยเอ็ด-ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข Kick off นโยบาย “โครงการพาหมอไปหาประชาชน

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน Kick off นโยบาย “โครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 7” ณ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด อสม.และประชาชนชาว อำเภอเกษตรวิสัย ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก
              นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์ และภาพอนาคตระบบสาธารณสุขไทย ยกระดับระบบบริการสาธารณสุขที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการด้านสุขภาพของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ ความแออัด และระยะเวลารอคอยการรักษา โดยเฉพาะโรงพยาบาลในเขตเมือง ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล และคุณภาพการบริการที่ประชาชนได้รับ ในปี พ.ศ. 2567 ได้มีนโยบายขับเคลื่อน “โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เขตสุขภาพที่ 7” ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นตัวแทนพื้นที่ในการ Kick off นโยบาย
              โดยโครงการมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสา ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ จัดกิจกรรมตาม Minimum Service Package ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2567 จำนวน 20 คลินิก ประกอบด้วย คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ลำไส้ตรง คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม คลินิกคัดกรองสายตาเด็กและผู้สูงอายุ คลินิกทันตกรรม คลินิกนิ้วล็อก คลินิกเข่าเสื่อม คลินิกขาเทียม คลินิกจดทะเบียนผู้พิการ คลินิกส่งเสริมการมีบุตร คลินิกคัดกรองความเครียด คลินิกคัดกรองเด็กสมาธิสั้น คลินิกรับบริจาคอวัยวะ คลินิกโรคหัวใจ คลินิกโรคอายุรกรรม คลินิกโรคกุมารเวชกรรม คลินิกตรวจโรคทั่วไป คลินิกร้านยาในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ รับยาใกล้บ้าน คลินิกการลงทะเบียนยืนยันตัวตน โดยมุ่งมั่นพัฒนายกระดับระบบการบริการสุขภาพ ศักยภาพบุคลากรและหน่วยบริการทุกระดับ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ให้ครอบคลุมในทุกมิติอย่างเป็นรูปธรรม มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
               รองศาสตราจารย์ นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักถึงการ เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการคัดกรองโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วยที่สำคัญของประชาชน ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร และพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นซึ่งขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม สะดวก ได้รับการค้นหา และรักษาโรค ในระยะเริ่มต้นได้อย่างทันท่วงที ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคสำคัญ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ลดภาระค่าใช้จ่าย ด้านการรักษาพยาบาล ทั้งของประชาชนและรัฐบาล
                โดยได้กำหนดนโยบายสำคัญ 13 ประเด็น เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับ 30 บาท จาก 30 บาทรักษาทุกโรค สู่ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ประกอบด้วย โครงการพระราชดำริทางด้านสาธารณสุข เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพในเขตเมือง การดูแลสุขภาพจิต และยาเสพติด มะเร็งครบวงจร การสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร Care D Team การแพทย์ปฐมภูมิ สาธารณสุขชายแดน พื้นที่เฉพาะ กลุ่มเปราะบาง สถานชีวาภิบาล โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ดิจิทัลสุขภาพ การส่งเสริมการมีบุตร เศรษฐกิจสุขภาพ และ นักท่องเที่ยวปลอดภัย โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายในแต่ระยะที่ชัดเจน ได้แก่ Quick win ในระยะ 100 วัน Mid-Year Success และเป้าหมายในระยะ 1 ปี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย หน่วยงานสาธารณสุข และกรมวิชาการ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และจิตอาสา เข้าร่วมวมเป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!