ร้อยเอ็ด-นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ณ วัดกู่พระโกนา..ติดตามการการบริหารจัดการน้ำ

ร้อยเอ็ด-นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ณ วัดกู่พระโกนา..ติดตามการการบริหารจัดการน้ำ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ ณ วัดกู่พระโกนา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด การพัฒนาแหล่งน้ำเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ที่ขับเคลื่อนโดยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด มีประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ มาร่วมต้นรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
               ทั้งนี้ สืบเนื่องจากจังหวัดร้อยเอ็ดประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในช่วงฤดูแล้งมีน้อย และปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ยังมีไม่เพียงพอกับความต้องการ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตอนล่างของจังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ด มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 986,807 ไร่ประกอบด้วย อำเภอปทุมรัตน์อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอสุรรรณภูมิ อำเภอโพนทราย และอำเภอหนองฮี สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่จะแบนราบไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ไว้ใช้ในฤดูแล้ง แม้จะมีการพัฒนาแหล่งน้ำ แต่มีพื้นที่รับประโยชน์จำกัดอยู่ในเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเฉพาะจุดเท่านั้น
            ในขณะที่พื้นที่การเกษตรในส่วนอื่น ๆ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรน้ำฝน ก็ยังมีปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง จึงติดตามโครงการขอรับการสนับสนุน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานจากรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 15 โครงการ งบประมาณรวม 200 ล้าน บาท ขอรับการสนับสนุนโครงการเร่งด่วน จำนวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 339 ล้าน บาท
           ในเวลา 16.30 น. ลงพื้นที่ ณ วัดกลางอุดมเวทย์ เข้าสักการะเจดีย์พระมหาธาตุ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาส วัดกลางอุดมเวทย์ พบปะพี่น้องพระชาชนที่มาร่วมต้อนรับและให้กำลังใจ หลังจากนั้นเดินทางไปที่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชน ติดตามแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่อำเภอพนมไพร (แก้มลิง) โดยมี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง เป็นเจ้าภาพ หลังการปราศรัยของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ที่ โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร เพื่อรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชน นำมาแก้ไข ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!