อยุธยา-มอบทุนการศึกษาพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

อยุธยา-มอบทุนการศึกษาพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน

ภาพ – ข่าว นราเอก ตันศิริ : นพดล บำเพ็ญสัตย์

เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบทุนการศึกษาพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

              เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณะกรรมการฯ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมอบทุนการศึกษาพร้อมเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา ตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ราย โดยมี นางสาวสุมาลี สุวรรณเกต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา และคณะ นำนักเรียนเข้ารับทุนฯ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส ให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากฐานะยากจน แต่จำเป็นต้องเข้าสู่ตลาดแรงงานแบบไร้ฝีมือ ต้องได้รับการฝึกทักษะฝีมือ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) เข้าสู่ตลาดแรงงานแบบมีทักษะฝีมือ และมีค่าจ้างสูงขึ้น และเพื่อให้นักเรียน มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และมีโอกาสเรียนต่อ ต่อไป
            โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2567เป็นโครงการที่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือ ม.3 และไม่ได้เรียนต่อ เนื่องมาจากประสบภาวะยากลำบาก มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจครอบครัวยากจนไม่เอื้ออำนวยให้เรียนต่อได้หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล จึงมีแนวคิดที่จะช่วยนำเด็กในครอบครัวเหล่านี้ให้ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการฝึกอาชีพเพื่อให้มีทักษะด้านอาชีพ ได้รับการอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้มีการบูรณาการร่วมกันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มดังกล่าวให้ได้เรียนฟรี พักฟรี กินฟรี มีเงินสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างการฝึกอบรม เรียนจบ มีอาชีพ มีงานทำ เป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวได้ในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!