ศรีสะเกษ-กาชาด 6 จังหวัดจัดประชุมใหญ่

ศรีสะเกษ-กาชาด 6 จังหวัดจัดประชุมใหญ่

ภาพ-ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

              เมื่อวันที่ 23 เม.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ครั้งที่ 1/2567 ซึ่ง นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษและคณะ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น มีผู้เข้าร่วมประ ชุมจาก 6 จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอและสมาชิก รวมทั้งสิ้น 993 คน โดยมี นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษในฐานะตัวแทนของชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ในนามของคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต นายนพ พงศ์ผลาดิสัย นางสาวชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ศรีสะเกษมาร่วมประชุมและให้การต้อนรับ
               นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ภารกิจของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด มีส่วนสำคัญ ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทางราชการเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากทุกข์ภัยต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา
               นางสาวภคนันท์ ศิลาอาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ในนามของคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 กล่าวว่า การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และจังหวัดศรีสะเกษ รวม 6 จังหวัด ซึ่งครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอและสมาชิก ได้มีโอกาสพบปะ แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ รวมทั้งได้รับทราบนโยบายของสภากาชาดไทย และสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดประชุมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ผวจ.ศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอทุกอำเภอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ และภาคเอกชนในจังหวัดศรีสะเกษเป็นอย่างดียิ่ง
               ทางด้านนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด คือ การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์ การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาคุณภาพชีวิต การสนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาดและกิจการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย การดำเนินโครง การตามพระราชดำริ เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย ตลอดจนเผยแพร่อุดมการณ์ และหลักการกาชาด การสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด ล้วนแล้วแต่มีส่วนช่วยสนับสนุนจังหวัด ในการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ ผู้ประสบสาธารณภัยต่าง ๆ โดยทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ ต่างทำงานด้วยความเสียสละ ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย และไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ ซึ่งผลงานของท่านทั้งหลายเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาบุคคลทั่วไป การประชุมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 5 เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งในปัจจุบันและอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!