นครปฐม-เปิดการประชุมติดตามฯการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นครปฐม-เปิดการประชุมติดตามฯการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ. 2567
               วันที่ 23 เมษายน 2567 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายสุพจน์ ศรีงามเมือง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 7 เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ได้แก่ สำนักงานจังหวัดนครปฐม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครปฐม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม สำนักงาน ป.ป.ท. เขต 7 และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม รวมถึงผู้แทนหน่วยงานจากส่วนกลาง
               ได้แก่ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ใน 3 ส่วน ทั้งในส่วนที่ได้ดำเนินการผ่านโครงการ/กิจกรรม ที่ใช้งบประมาณตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โครงการ/กิจกรรมที่ใช้งบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และในส่วนการดำเนินงานที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ รวมทั้งการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยกลไกคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงาน ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดนครปฐม
               ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. กำกับดูแลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ 8 จังหวัด ของภาค 7 ประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการเป็นหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) และระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และภาคเอกชน ในการแปลงแนวทางตามแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ
               โดยแผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ได้ให้ความสำคัญ และดำเนินการภายใต้หลักการและแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และได้ถ่ายทอดเป้าหมาย และตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยได้วิเคราะห์ทบทวนสถานการณ์การทุจริตผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ตลอดจนงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำมากำหนดแนวทางการดำเนินงาน ลักษณะโครงการ กิจกรรมสำคัญ ที่สามารถส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!