นครปฐม-มอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

นครปฐม-มอบถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯแก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัย

ภาพ-ข่าว:บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

                 วันที่ 11 มีนาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรผู้ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด นำถุงพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ในพื้นที่หมู่ 5 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมืองนครปฐม ได้แก่ 1. นางสาว เฟื่องฟ้า มีศิริ ได้รับความเสียหายทั้งหลัง 2. นายสามารถ มีศิริ และ 3.นาง สมสาย แซ่ตัน ได้รับความเสียหายบางส่วน เหตุเกิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. ส่งผลให้สูญเสียทรัพย์สินและกำลังใจเป็นอย่างมาก
                โดยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางศุภวรรณ จันทร์ดิษฐวงษ์ นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มอบถุงยังชีพ พร้อมมอบเงินให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย บ้านเสียหายทั้งหลัง จำนวน 1 ราย 10,000 บาท และบ้านเสียหายบางส่วน จำนวน 2 ราย ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น นอกจากนี้ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนรปฐม ได้มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน รายละ 3,000 บาท พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้นำท้องถิ่น ร่วมให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้
                สำหรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ก่อตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น เพื่อช่วยบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนผู้ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนจากเหตุสาธารณภัยต่างๆ อย่างทันท่วงที ตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาด้วยการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้าที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย และเด็กที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ยึดถือพระราชดำริมาปฏิบัติเป็นเวลา 58 ปี ดังพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงวางรากฐานการดำเนินงานของมูลนิธิไว้ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแน่วแน่ ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด ในการดำเนินงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทรงห่วงใยผู้ประสบสาธารณภัย และทรงรับสั่งให้นำการช่วยเหลือ ส่งกลับประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!