นครนายก-วิทยาลัยการอาชีพฯเปิดโครงการจัดฝึกอบรมช่างชุมชน

นครนายก-วิทยาลัยการอาชีพฯเปิดโครงการจัดฝึกอบรมช่างชุมชน

 (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน)

ภาพ-ข่าว:ชญาณิศา เดชกิจ/ชุลิตา บุญเรือง
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2567

                 วันที่ 11 มี.ค. 2567 ที่ห้องประชุมเฟรนด์คอนเนอร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก เปิดโครงการจัดฝึกอบรมช่างชุมชน (1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน) ภายใต้ โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ประจำปีงบประมาณ 2567โดยมีนายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายก โดยมี นางสาวเจษฎา เอี่ยมอาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี นำคณะผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการอบรม
                 นางศรัญญา สุขปลั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครนายก กล่าวว่า โครงการ 1 วิทยาลัย 1 ศูนย์ช่างชุมชน จัดตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมช่างชุมชนในพื้นที่ตามคู่มือและแผนการดำเนินงาน โดยประสานความร่วมมือกับสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ในการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้หลักสูตรช่างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง และคัดเลือกผู้ผ่านการฝึกอบรมเป็นช่างอาชีวะ และเพิ่มรายชื่อในแอพพลิเคชั่นช่างอาชีวะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานหลายฝ่าย ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชน และคณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพนครนายกเป็นอย่างดี
                 ด้านนายกองโท อิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเมืองนครนายก เห็นความสำคัญของการสร้างองค์ความรู้ให้กับชุมชน โดยการดำเนินงานพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก เป็นการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานในชุมชนแล้ว ยังเป็นการพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนให้มีคุณภาพดีขึ้น และยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อันจะส่งผลดีต่อความมั่นคงของประเทศ ที่จะพัฒนาไปได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
                   ผอ. วิทยาลัยการอาชีพนครนายก กล่าวอีกว่า สำหรับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการอาชีพนครนายก ภายใต้สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 มีการจัดการศึกษาทั้ง ๒ ระดับ ประกอบด้วย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปิดหลากหลายสาขาเพื่อรองรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเรียนต่อก็ดี หรือผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลาน ทั้งที่ทำงานแล้วก็สามารถเข้ามาเรียนกับวิทยาลัยการอาชีพนครนายกได้                                   จึงขอเชิญชวนทุกท่านให้มองเห็นโอกาสในการศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีหลากหลายในเรื่องการเรียนการสอนและเรื่องของการพัฒนาประชาชน ด้านการบริการวิชาชีพ เรามีหลายมิติในเรื่องของการเรียนสายอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ให้ทุกท่านได้มองเห็นโอกาสในการพัฒนาประเทศร่วมกันกับวิทยาลัยการอาชีพนครนายกเพราะเราเรียนสายอาชีพแล้วเราคือกำลังคนอาชีวะ เป็นกำลังหลักของการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 037 312 568 เว็บไซต์ www.nice-c.ac.th หรือทาง Facebook งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพนครนายก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!