นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

นครสวรรค์-ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เชิญคณะกรรมการสภาฯ ร่วมประชุม เน้นเรื่องการจัดสรรโควต้านักศึกษา และรับรอง ทล.บ. 12 หลักสูตร

               เมื่อเวลา 13.30 นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 โดยมีนายสมคิด บุญเทวี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุม ในการประชุม นายกสภาได้แจ้งเรื่องการร่วมประชุมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเรื่องการสรุปผลงานปี 2566 และการเสนอแผนงานปี 2567 ของสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทั้งทางสภาวัฒนธรรมและขอเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรม โดยการจัดตั้งชมรมวัฒนธรรมในสถานศึกษา การเดินแบบแฟชั่นผ้าไทย อาหารท้องถิ่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการเสริมสร้างรายได้ ด้วย การส่งเสริมการจำหน่ายผ้าพื้นเมือง อาหารและสินค้าท้องถิ่น
               นอกจากนี้ยังมีวาระที่สำคัญ หลายเรื่อง ดังนี้ คือ 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องกรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2567 2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเรื่องเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)และระดับปริญญาตรีพ.ศ 2567 3. การตรวจเยี่ยมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริษัท วีซีบีคาร์เซอร์วิส จำกัด โดยล่าสุดมีราย งานว่า พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยด็อกเตอร์รอยยล จิตดอน ไปเยี่ยมนักศึกษาด้วย 4. ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ในเรื่องการจัดกิจกรรมครบรอบ 85 ปีวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร มีพิธีเสกเหรียญและรูปหล่อพระวิษณุกรรมจำหน่ายพร้อมเสื้อ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ การทำบุญวิทยาลัย และการจัดงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ 12 เมษายนพร้อมทั้งทำเว็บไซต์เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า
                5. การเตรียมการและการดำเนินการ Soft Power ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ รวมถึงการจัดสรรโควตานักศึกษาให้กับสถานศึกษาในเครือข่าย 4 จังหวัด 6. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้โดยแสดงบัญชีกลุ่มเงินแต่ละหมวดและสรุปผลการใช้จ่ายเงินแต่ละรายการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 7. รายงานผลการดำเนินงานของอนุกรรมการวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาวิชาการบัญชี และหลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2567 อีก 10 หลักสูตร ซึ่ง ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบและรับรองทั้ง 12 หลักสูตร เพื่อดำเนินการต่อไปตามระเบียบ
ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!