นครสวรรค์-นายก อบจ.เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน ของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน

นครสวรรค์-นายก อบจ.เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน ของ รพ.สต.ที่ถ่ายโอน

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                   เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์และจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนทุน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอน โดยมี นายสันติ จันทร์เผิบ, สิบเอกพิทยา นาคกุญชร, นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์, นายมาโนช ดีพิจารย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าหน้าที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 99 แห่ง, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ข่ายแต่ละอำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
                   โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ ได้มีข้อแนะนำ แนวทางการแก้ไขปัญหาการรับโอนสินทรัพย์ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีมติเห็นชอบให้สำนักงานสาธารณสุข ตรวจสอบและรับรองข้อมูลรายการงบทดลอง สินทรัพย์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอเมือง จำนวน 17 แห่ง, เขตอำเภอชุมแสง จำนวน 11 แห่ง, เขตอำเภอตากฟ้า จำนวน 6 แห่ง, เขตอำเภอตาคลี จำนวน 6 แห่ง, เขตอำเภอท่าตะโก จำนวน 9 แห่ง, เขตอำเภอบรรพตพิสัย จำนวน 1 แห่ง, เขตอำเภอพยุหะคีรี จำนวน 6 แห่ง, เขตอำเภอไพศาลี จำนวน 1 แห่ง, เขตอำเภอลาดยาว จำนวน 11 แห่ง, เขตอำเภอหนองบัว จำนวน 13 แห่ง, เขตอำเภอแม่วงก์ จำนวน 10 แห่ง, เขตอำเภอชุมตาบง จำนวน 1 แห่ง, เขตอำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 6 แห่ง และเขตอำเภอแม่เปิน จำนวน 1 แห่ง รวม 99 แห่ง ร่วมกับโรงพยาบาลแม่ข่ายแต่ละอำเภอ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                  ทั้งนี้เป็นการตรวจสอบ และจัดทำบัญชีทรัพย์สินให้ถูกต้องตรงกัน โดยปราศจากการทุจริต เพื่อจะได้ทราบว่าแต่ละรพ. สต. มีทรัพย์สินอะไรบ้าง ขณะโอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และในการประชุมครั้งนี้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มาร่วมประชุมพร้อมกันแล้ว หากมีข้อขัดข้องสงสัยก็จะได้สามารถสอบถามกันได้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันและจะได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราช การต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!