ตราด-“ทอดผ้าป่า”ช่วยการศึกษาโรงเรียนบ้านไม้รูด

ตราด-“ทอดผ้าป่า”ช่วยการศึกษาโรงเรียนบ้านไม้รูด

ภาพ-ข่าว: พูลศักดิ์ บุญลอย / วิเชียร ม่วงสี

                ที่โรงเรียนบ้านไม้รูด ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นายก อบต.ไม้รูด และ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไม้รูด เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมด้วย นายเชิดศักดิ์ ชุ่มนาเสียว นายอําเภอคลองใหญ่ นายสราวุฒิ บุญฤทธิ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลคลองใหญ่และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะศิษย์เก่า ผู้ปกครองนักเรียน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอคลองใหญ่ นางสาวเด่นภา หงษ์วิเศษ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านไม้รูดพร้อมคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านไม้รูดเข้าร่วมพิธี โดยมีพระครูธีรวงศ์คุณากร (พระอาจารย์ไพรวัลย์)เจ้าคณะตําบลหาดเล็ก เจ้าอาวาสวัดหาดทรายแดง พระครูวิโรจน์วิริยกุล เจ้าอาวาสวัดวิสิทธิการาม และเจ้าคณะอําเภอบ่อไร่ เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์
               โดยการทอดผ้าป่าสามัคคีดังกล่าว เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือ พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนบ้านไม้รูด ในการก่อสร้างห้องน้ำที่ยังขาดแคลนสำหรับครูและนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนด้านต่างๆของโรงเรียนด้วย โดยได้จตุปัจจัยจากการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ จำนวน 1,000,000 บาท มอบให้โรงเรียนบ้านไม้รูด นำไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่อไป ซึ่งโรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์)เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ชั้น ม.3 โดยนายวิสิทธิ์ อินทรประเสริฐ บิดาของนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ อุทิศที่ดินให้กับโรงเรียนบ้านไม้รูดเป็นเนื้อที่ 49 ไร่ในการก่อสร้าง และวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของนายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ จึงได้กำหนดทอดผ้าป่าการศึกษาช่วยโรงเรียนบ้านไม้รูดในครั้งนี้ขึ้น
                  โรงเรียนบ้านไม้รูด นอกจากเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านไม้รูด จัดการเรียนการสอน พัฒนาทักษะทางวิชาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข สามารถอยู่ร่วมกับสังคม ประเทศชาติอย่างมีคุณภาพแล้ว ยังเป็นโรงเรียนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่น และยังมีนกเงือกไป มา อาศัยอยู่ และอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวบ้านไม้รูด ให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมกันได้ด้วย ในการนี้นายสุรศักดิ์ อินทรประเสริฐ นาย อบต.ไม้รูดพร้อมครอบครัวได้สนับสนุนมอบเงินทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านไม้รูด เป็นจํานวนเงิน 100,000 บาท พร้อมด้วยพระครูธีรวงศ์คุณากร (พระอาจารย์ไพรวัลย์)เจ้าคณะตําบลหาดเล็ก เจ้าอาวาสวัดหาดทรายแดง ได้สนับสนุนมอบทุกการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านไม้รูด จํานวนอีก 100,000 บาทด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!