อุบลราชธานี-อบจ.ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท อสม.รุ่นที่ 4

อุบลราชธานี-อบจ.ฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาท อสม.รุ่นที่ 4

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

              วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จังหวัดอุบลราชธานีรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครสาธารณ สุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ซึ่งเป็นแกนนำด้านสุขภาพในการดูแล การสร้างสุขภาพเชิงรุก การคุ้มครองผู้บริโภค และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน
               จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถให้คำแนะนำ เผยแพร่ความรู้ ประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข การเฝ้าระวังและป้องกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลชั้นต้น ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น ซึ่งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และแกนนำสุขภาพในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดอบจ.อุบลราชธานี ในพื้นที่ อ.ตาลสุม อ.ตระการพืชผล อ.ศรีเมืองใหม่ และอ.โขงเจียม เข้าร่วมโครงการฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!