ร้อยเอ็ด-รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง อ.ศรีสมเด็จ และ อ.เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด-รมว.คมนาคม ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง อ.ศรีสมเด็จ และ อ.เสลภูมิ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                วันที่ 3 ก.พ.67 เวลา 13.30 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดร้อยเอ็ดติดตามการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
               โดยอำเภอศรีสมเด็จ ได้นำเสนอสภาพปัญหาถนนเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อในพื้นที่หลายเส้นทางยังมีสภาพไม่มั่นคง แข็งแรง เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยเฉพาะเส้นทางสัญจรที่สำคัญ ๒ สาย ได้แก่ เส้นทางหลวงชนบทหมายเลข ๒๓๘๗ ระหว่างบ้านพิมพิสาร อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถึง บ้านหนองห้าง ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ ระยะทาง 29 กิโลเมตร และสายระหว่างบ้านเหล่ากาชาด ต.โพธิ์ทอง ถึง บ้านเหล่าล้อ ต.ศรีสมเด็จ ระยะทางยาว 11 กิโลเมตร มีขนาดถนนที่แคบ และไหล่ทางที่แคบเช่นเดียวกัน ทำให้ราษฎรทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่สัญจรไปมาไม่สะดวก และมักจะเกิดอุบัติเหตุบริเวณเส้นทางทั้ง 2 สาย อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งเป็นปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ที่ต้องการได้รับการแก้ไข
                 จากนั้นในเวลา 15.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง อ.เสลภูมิ ณ เทศบาลตำบลนากาลาง อ.เสลภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด โดยในพื้นที่ อ.เสลภูมิ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่มันสำปะหลังและไร่อ้อย โดยอ้อยจะนำไปจำหน่ายที่โรงงานน้ำตาล ในพื้นที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ส่วนมันสำปะหลัง จะนำไปจำหน่ายโรงงานแป้งมัน ในอำเภอ โพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ มีการขนส่ง มากขึ้น ทำให้ถนนหมายเลข 2046 เสลภูมิ – โพนทอง ซึ่งเป็นถนน ๒ เลน เกิดความคับแคบ และไม่มีไฟฟ้าสองสว่าง ทำให้ไม่สะดวกในการขนส่งผลผลิต ทางการเกษตร และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงมีความต้องการถนน 4 เลน เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่
                ซึ่งภายหลังรับฟังสภาพปัญหา นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า “ถนน” ต้องช่วยลดระยะเวลาการเดินทาง ลดต้นทุนการขนส่ง และมีโครงข่ายที่ส่งเสริม ต่อภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนแหล่งอุตสาหกรรม และสามารถบูรณาการกับระบบขนส่งได้ในทุกมิติลดระยะเวลาต้นทาง – ปลายทาง และเพื่อให้ การอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้งานอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการเดินทางมาตรวจราชการพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครั้งนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่ ซึ่งกระทรวงคมนาคมมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการการพัฒนาการขนส่งทางถนนในพื้นที่ และขอเป็นตัวแทนรัฐบาลในการรับฟังปัญหาและความต้องการเชิงลึกของพื้นที่ สู่การบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งรัฐบาลพร้อมผลักดันโครงการต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยเร็ว ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!